20,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ( GPA 3.03 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ยะลา
25-05-2567
( 18:34:42 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
การตลาด การจัดการนวัตกกรมการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( GPA 3.06 )
สนใจ: ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดหนี้สิน ประชางานขาย / จัดชื้อ ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นนทบุรี
25-05-2567
( 16:15:06 )
20,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.80 )
สนใจ: ฝ่ายกฎหมาย กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
25-05-2567
( 15:02:01 )
10 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( GPA 2.78 )
สนใจ: ทั่วไป ธุรการเอกสาร ประสานงาน คีย์ข้อมูล งานเอกสารธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด บุรีรัมย์
24-05-2567
( 21:48:25 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 37 ปี )
รัฐศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.88 )
สนใจ: การตลาด พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด เชียงราย
24-05-2567
( 17:38:04 )
14,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 34 ปี )
ปวส ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ( GPA 2.73 )
สนใจ: เร่งรัดติดตาม ้ช่าง กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ลพบุรี
24-05-2567
( 17:33:53 )
10,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( GPA 2.64 )
สนใจ: ธุรการ callcenter กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สงขลา
24-05-2567
( 14:26:04 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 29 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ( GPA 3.16 )
สนใจ: ธุรการ กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด ปัตตานี
24-05-2567
( 10:41:33 )
13,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 34 ปี )
นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( GPA 2.20 )
สนใจ: พนักงานเร่งรัดหนี้สิน,สินเชื่อ,บริการ วิเคราะห์สินเชื่อ บริการลูกค้าเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สุโขทัย
24-05-2567
( 10:41:22 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( GPA 2.93 )
สนใจ: ผู้จัดการ เช่าซื้อ กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด นครสวรรค์
24-05-2567
( 06:31:01 )
14,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
นิติศาสตร์​บัณฑิต​ นิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ฟาฎอนี ( GPA 2.85 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการด้านกฎหมาย นิติกรกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปัตตานี
24-05-2567
( 05:37:00 )
22,500 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 33 ปี )
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.หาดใหญ่ ( GPA 2.05 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่บังคับคดี กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้//
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด สงขลา
24-05-2567
( 00:46:13 )
11,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ม.ปลาย คณิต-อังกฤษ รร.แม่เจดีย์วิทยาคม ( GPA 2.9 )
สนใจ: พนักงานฝ่ายผลิต ติดตามหนี้สิน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 13 ปี
จังหวัด ชลบุรี
23-05-2567
( 21:59:02 )
25,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
นิติศาสตร์บัณฑิต นิตศาสตร์ แม่ฟ้าหลววง ( GPA 2.33 )
สนใจ: นิติกร เซลล์ จัดหาวัตถุดิบกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ชัยนาท
23-05-2567
( 18:57:51 )
18,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
อุดมศึกษา การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( GPA 2.30 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่บริการกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
23-05-2567
( 14:00:06 )
13,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยราชภัฏอุดรธานี ( GPA 2.25 )
สนใจ: นิติกร ธุรการ บัญชีกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด อุดรธานี
23-05-2567
( 13:51:41 )
17,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 2.57 )
สนใจ: นิติกร ฝ่ายบุคคล ธุรการกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/บุคคล/ฝึกอบรม/Training/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
23-05-2567
( 12:42:59 )
13,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี สารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( GPA 2.15 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จัดซื้อ QCกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด สุพรรณบุรี
23-05-2567
( 12:24:42 )
12,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( GPA 2.14 )
สนใจ: กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด พัทลุง
23-05-2567
( 11:03:24 )
11,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ( GPA 3.05 )
สนใจ: ช่างไฟฟ้า กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด อุดรธานี
23-05-2567
( 10:54:10 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194