15,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ ม.รามคำแหง ( GPA 2.5 )
สนใจ: ธุรการบัญชีสต็อก ธุรการสโตร์ ธุรการบัญชีทั่วไปธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19-06-2567
( 03:41:12 )
13,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินท์ ( GPA 2.34 )
สนใจ: ธุรการทั่วไป เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
19-06-2567
( 00:28:22 )
20,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 37 ปี )
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( GPA 2.26 )
สนใจ: ฝ่ายขาย ประสานงานขาย เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
18-06-2567
( 23:27:26 )
15,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( GPA 2.52 )
สนใจ: นิติกร ธุรการ พนักงานขายกฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ลพบุรี
18-06-2567
( 23:20:19 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
วิทยาศาสตร์บันฑิต ประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ( GPA 2.52 )
สนใจ: นักวิชาการประมง เซลล์ ธุระการ,คีย์ข้อมูลเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
18-06-2567
( 22:27:13 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
ปวช. พณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ( GPA 3.41 )
สนใจ: ธุรการ จัดซื้อ สต๊อกธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 22:21:34 )
18,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) มหาวิยลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 3.03 )
สนใจ: พนักงานเอกสาร ธุรการ คีย์ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรสงคราม
18-06-2567
( 21:28:18 )
12,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 45 ปี )
ปวส. การตลาด สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรร ( GPA 2.16 )
สนใจ: ธุรการ งานประสานงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 21:06:30 )
12,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 3.31 )
สนใจ: ธุรการ พนักงานขาย ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
18-06-2567
( 20:52:49 )
25,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
บัญขีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ( GPA 2.58 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด นครสวรรค์
18-06-2567
( 20:43:54 )
14,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( GPA 2.64 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
18-06-2567
( 20:10:31 )
15,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 2.32 )
สนใจ: ธุรการ จัดซื้อ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ลำพูน
18-06-2567
( 19:12:24 )
13,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.78 )
สนใจ: พนักงานต้อนรับ โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 18:37:18 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 2.55 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรการ พนักงานต้อนรับวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
18-06-2567
( 18:31:12 )
18,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
บริหารธุรกิจ การจัดการ ราชมงคลตะวันออก จักรพงษ์ภูวนารถ ( GPA 2.24 )
สนใจ: คีย์ข้อมูล บริการลูกค้า จัดซื้อธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นนทบุรี
18-06-2567
( 18:00:56 )
13,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ( GPA 3.30 )
สนใจ: Sale Customer service Adminธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/Admin / Social Network /Facebook / Line/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด ลพบุรี
18-06-2567
( 17:59:03 )
16,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ป.ตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( GPA 2.76 )
สนใจ: ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูลธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปราจีนบุรี
18-06-2567
( 17:47:51 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.66 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
18-06-2567
( 17:46:00 )
18,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( GPA 2.36 )
สนใจ: พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 17:01:38 )
20,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( GPA 2.74 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการโครงการ Admin Siteธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ระยอง
18-06-2567
( 17:01:25 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0