40,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 44 ปี )
วศบ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( GPA 3.34 )
สนใจ: Structural design Structural drawing Cost Estimateวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 18 ปี
จังหวัด ภูเก็ต
25-02-2567
( 09:51:52 )
18,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 307 )
สนใจ: process engineer QA Engineer โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 23:12:43 )
47,500 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
อุตสาหกรรมศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล,สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล,ออกแบบเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( GPA 2.1 )
สนใจ: วิศวกรรมเทคนิคเครื่องกล/อุตสาหกรรม วิศวกรรมที่ปรึกษาขายเทคนิควิศวกรรม วิศวกรเทคนิคเขียนแบบเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 19:20:16 )
20,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 2.68 )
สนใจ: วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปราจีนบุรี
22-02-2567
( 05:57:09 )
1,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
วศบ วศบ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( GPA 3.11 )
สนใจ: วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิศวกรขาย/Sale Engineer
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
21-02-2567
( 10:23:30 )
27,500 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 3.10 )
สนใจ: QA/QC Engineer R&D Engineer วิศวกรวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-02-2567
( 03:31:29 )
25,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
วิศวกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว.ขอนแก่น ( GPA 2.56 )
สนใจ: Oe Se Sale Enggineerวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด หนองบัวลำภู
16-02-2567
( 09:15:41 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัดคุม มหาวิทยาลัยมหานคร ( GPA 2.5 )
สนใจ: งานออกแบบ,เขียนแบบ Sales Engineer วางแผนการผลิต , โฟแมนงานเขียนแบบ/งานDrawing/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด สุรินทร์
15-02-2567
( 18:31:30 )
18,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( GPA 2.95 )
สนใจ: วิศวกร ฝ่ายขาย ผู้จัดการวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครปฐม
15-02-2567
( 07:23:41 )
18,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลียนราธิวาสราชนครินทร์ ( GPA 2.66 )
สนใจ: วิศวกรโรงงาน วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรวางแผนการผลิตวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14-02-2567
( 08:57:53 )
25,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเชียงราย ( GPA 3.54 )
สนใจ: วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรยานยนต์วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
13-02-2567
( 20:36:24 )
0 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี เครื่องกล แขนงพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิท ( GPA 2.71 )
สนใจ: Sale Engineer Site Engineer Service Engineerวิศวกรขาย/Sale Engineer/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
12-02-2567
( 23:09:04 )
12,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 46 ปี )
อศบ.ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา ( GPA 2.64 )
สนใจ: ช่างซ่อมบำรุง เซล,พนักงานขับรถ เซลวิศวกรขาย/Sale Engineer/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 19 ปี
จังหวัด กาฬสินธุ์
08-02-2567
( 09:16:46 )
25,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( GPA 2.56 )
สนใจ: วิศวกรอุตสาหการ DESIGN วิศวกรการผลิต เขียนแบบวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด พะเยา
07-02-2567
( 01:39:21 )
15,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.11 )
สนใจ: ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
03-02-2567
( 23:15:34 )
25,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วศบ. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 2.63 )
สนใจ: วิศวกร วิศวกรขาย/Sale Engineer/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ระยอง
02-02-2567
( 14:05:59 )
25,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ( GPA 3.23 )
สนใจ: Sale & Service งานขาย เครื่องจักรในอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
01-02-2567
( 14:06:28 )
18,500 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 2.52 )
สนใจ: วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
30-01-2567
( 21:15:53 )
22,500 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 3.05 )
สนใจ: วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโรงงาน Design Engineerวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
30-01-2567
( 10:02:34 )
50,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 47 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ Rangsit University ( GPA 2.47 )
สนใจ: วิศวกรขาย วิศวกรขายอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายขายวิศวกรขาย/Sale Engineer/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29-01-2567
( 11:02:20 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน