27,500 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( GPA 3.58 )
สนใจ: เลขานุการ งานประสานงาน ประชาสัมพันธ์เลขานุการ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 20:02:19 )
18,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทศาสตรบัณฑิต การจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ( GPA 3.82 )
สนใจ: ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงภัยพิบัติ เลขานุการทั่วไปแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-06-2567
( 16:53:19 )
13,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 21 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง ( GPA 3.60 )
สนใจ: ธุรการ งานบัญชีและอื่นๆ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
18-06-2567
( 11:33:45 )
15,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( GPA 2.23 )
สนใจ: บัญชี ธุรการ พนักงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ชัยภูมิ
18-06-2567
( 11:10:10 )
35,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ( GPA 3.40 )
สนใจ: บัญชี เลขานุการ ประสานงาน/การตลาดบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด นครปฐม
17-06-2567
( 13:57:16 )
12,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต ว ( GPA 2.48 )
สนใจ: พนักงานธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด พัทลุง
13-06-2567
( 10:28:34 )
18,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( GPA 3.55 )
สนใจ: พนักงานธุรการ เลขานุการไซต์งาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-06-2567
( 23:35:42 )
18,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ( GPA 2.74 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขานุการ งานเอกสารธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-06-2567
( 21:37:28 )
15,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( GPA 3.27 )
สนใจ: พนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ พนักงานทั่วไปเลขานุการ/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปัตตานี
12-06-2567
( 14:27:48 )
35,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 37 ปี )
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.43 )
สนใจ: เลขานุการ ฝ่ายบุคคล แอดมิน การขาย-การตลาดเลขานุการ/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
12-06-2567
( 12:13:38 )
17,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( GPA 2.99 )
สนใจ: พนักงานบัญชี บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
11-06-2567
( 20:40:08 )
20,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ป.ตรี บริหาร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( GPA 2.48 )
สนใจ: ธุรการ เลขานุการ เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
11-06-2567
( 16:14:42 )
15,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( GPA 3.72 )
สนใจ: ธุรการ เลขานุการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ระยอง
10-06-2567
( 17:15:44 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีกรุงเทพ ( GPA 2.70 )
สนใจ: ธุรการ ประสานงาน Call centerธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด นครพนม
10-06-2567
( 16:09:52 )
20,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
บริหารธุรกิจ พาณิชยนาวี มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ( GPA 2.97 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่บุคคล เลขานุการ ธุรการประสานงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด นครปฐม
10-06-2567
( 13:45:35 )
0 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 2567 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ( GPA 2.55 )
สนใจ: ธุรการ บัญชี เลขานุการธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด สงขลา
10-06-2567
( 07:08:24 )
14,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( GPA 239 )
สนใจ: พนักงานธุรการ พนักงานประสานงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
09-06-2567
( 20:09:22 )
12,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ป.ตรี บริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปัญญาภิวัฒน์ ( GPA 3.42 )
สนใจ: พนักงานขาย เลขา เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด แพร่
09-06-2567
( 16:30:35 )
15,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 3.54 )
สนใจ: การจัดการงานทั่วไป การประสานงานในองค์กร เลขานุการ , พิสูจน์อักษรผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09-06-2567
( 11:48:55 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( GPA 2.54 )
สนใจ: เลขานุการ ธุรการ บัญชีธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/เลขานุการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07-06-2567
( 21:22:23 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015600204467773