42,500 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
สถ.บ เทคโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( GPA 2.90 )
สนใจ: สถาปนิก สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา//
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-07-2567
( 22:44:15 )
47,500 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 43 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( GPA 3.33 )
สนใจ: วิศวกรโยธา วิศวกรประมาณราคา วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19-07-2567
( 00:12:01 )
35,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 36 ปี )
ศ.บ. ออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( GPA 2.78 )
สนใจ: สถาปนิก Interior ออกแบบภายในสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/งานเขียนแบบ/งานDrawing/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-07-2567
( 16:23:50 )
27,500 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 3.23 )
สนใจ: สถาปนิก สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา//
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-07-2567
( 11:33:09 )
18,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( GPA 3.25 )
สนใจ: สถาปนิก โฟร์แมน พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครปฐม
15-07-2567
( 20:49:21 )
25,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
สถ.บ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( GPA 3.90 )
สนใจ: สถาปนิก สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15-07-2567
( 11:25:19 )
16,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 2.31 )
สนใจ: สถาปนิก ออกแบบ สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/งานเขียนแบบ/งานDrawing/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13-07-2567
( 23:58:33 )
45,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
วศ.บ. โยธา มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 2.08 )
สนใจ: วิศวกรประมาณราคา QS วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
11-07-2567
( 08:59:25 )
25,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ( GPA 3.15 )
สนใจ: เขียนแบบ โฟร์แมน งานเขียนแบบ/งานDrawing/สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด นนทบุรี
08-07-2567
( 21:23:07 )
45,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ( GPA 2.9 )
สนใจ: Draftman สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา//
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด นนทบุรี
07-07-2567
( 19:58:51 )
18,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.82 )
สนใจ: สถาปนิก สถาปนิกผังเมือง ผู้จัดการสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/ภูมิศาสตร์/ผังเมือง/แผนที่/ดาวเทียม/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด หนองคาย
03-07-2567
( 13:48:25 )
50,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 43 ปี )
เทคโนโลยีบัณฑิต การจัดการงานก่อสร้าง มหาลัยราชมงคลธัญบุรี ( GPA 3.09 )
สนใจ: ผู้จัดการแผนกประมาณราคา ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/
ประสบการณ์ทำงาน: 18 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
02-07-2567
( 17:07:52 )
20,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 24 ปี )
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) สถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 3.41 )
สนใจ: สถาปนิก สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/งานเขียนแบบ/งานDrawing/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
01-07-2567
( 06:32:09 )
22,500 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 3.77 )
สนใจ: วิศวกรออกเเบบโครงสร้าง วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
01-07-2567
( 02:43:55 )
22,500 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( GPA 3.01 )
สนใจ: Event designer สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30-06-2567
( 15:57:55 )
20,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ป.ตรี วิศววกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ( GPA 2.79 )
สนใจ: สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา//
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด นนทบุรี
27-06-2567
( 11:13:29 )
30,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ป.ตรี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 2.75 )
สนใจ: interior design Architect เขียนแบบสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/งานเขียนแบบ/งานDrawing/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
26-06-2567
( 13:28:15 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ( GPA 3.55 )
สนใจ: พนักงานประเมินราคาสินค้าก่อสร้าง พนักงานฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่การตลาดสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
26-06-2567
( 11:14:38 )
30,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ปวส. เทคนิคการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ( GPA 2.31 )
สนใจ: เขียนแบบ ประเมินราคา งานเขียนแบบ/งานDrawing/สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด เชียงราย
25-06-2567
( 09:55:17 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( GPA 3.02 )
สนใจ: มัณฑนากร ขายเครื่องสำอาง ขายเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-06-2567
( 15:12:28 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.077999830245972