15,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 322 )
สนใจ: นักวิจัยห้องแลป ผู้ช่วยวิจัย วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระนอง
25-07-2567
( 21:18:35 )
20,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( GPA 3.50 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี//
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด นนทบุรี
25-07-2567
( 19:54:12 )
12,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 2.46 )
สนใจ: วิศวกรขาย นักวิเคราะห์ วิศวกรขาย/Sale Engineer/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-07-2567
( 15:57:06 )
18,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วท.บ (ประมง) ชีววิทยาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 2.63 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่นิเวศวิทยาทางน้ำ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม พนักงานฝ่ายขาย (ด้านสิ่งแวดล้อม, เครื่องมือวัด, กลวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
24-07-2567
( 23:21:10 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( GPA 3.34 )
สนใจ: ธุรการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
24-07-2567
( 15:31:59 )
20,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 3.08 )
สนใจ: Environmental Scientist Lab วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-07-2567
( 15:00:05 )
18,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 3.52 )
สนใจ: นักสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม พนักงานสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นนทบุรี
24-07-2567
( 13:12:46 )
13,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
วท.บ.(เคมี) เคมี มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 2.96 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักเคมี ธุรการวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ลำปาง
24-07-2567
( 11:19:00 )
15,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( GPA 3.65 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-07-2567
( 17:26:01 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
วทบ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ( GPA 3.88 )
สนใจ: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ครูวิทยาศาสตร์ งานด้านสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กาฬสินธุ์
23-07-2567
( 14:44:43 )
20,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
วท.บ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( GPA 2.78 )
สนใจ: นักวิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานด้านภาษา (อังกฤษ-การติดต่อ conversation) วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-07-2567
( 14:37:41 )
25,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช (โรคพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 2.45 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่เพาะปลูก นักวิชาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-07-2567
( 14:11:03 )
16,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วทบ. วิทายาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ( GPA 3.20 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรการทั่วไป วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
23-07-2567
( 12:47:23 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 2.89 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม พนักงานธุรการ ติวเตอร์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/Admin / Social Network /Facebook / Line/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-07-2567
( 15:17:02 )
12,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 3.48 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (เชียงราย) วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด เชียงราย
21-07-2567
( 18:32:13 )
18,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.60 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ห้อง Lab นักจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุดรธานี
20-07-2567
( 16:41:45 )
22,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( GPA 3.70 )
สนใจ: นักวิทยาศาสตร์ ติวเตอร์ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19-07-2567
( 23:28:24 )
16,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( GPA 3.11 )
สนใจ: นักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา เจ้าหน้าที่ประจำห้องแลป เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด เชียงใหม่
19-07-2567
( 16:30:16 )
25,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วทบ. เคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 2.81 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นักวิจัย นักเคมีวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด สระบุรี
19-07-2567
( 15:10:32 )
16,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตรบัญฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ( GPA 3.38 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เข้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์/สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ราชบุรี
19-07-2567
( 14:59:20 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194