17 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( GPA 3.66 )
สนใจ: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 13:24:19 )
22,500 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วทบ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 2.43 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล การเงิน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 12:23:08 )
15,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
วทบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราขภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( GPA 3.30 )
สนใจ: นักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี พนักงานฝ่ายผลิตวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ระยอง
24-02-2567
( 21:29:59 )
17,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 26 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 2.10 )
สนใจ: QA R&D QCวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สระบุรี
24-02-2567
( 16:00:09 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
วทบ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ( GPA 2.61 )
สนใจ: นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
24-02-2567
( 13:49:35 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( GPA 2.51 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่แลป งานเอกสารคีย์ข้อมูล QCโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
23-02-2567
( 13:34:54 )
18,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกสิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( GPA 2.94 )
สนใจ: ประกันคุณภาพQa ธุรการ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 11:39:45 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 15 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี ( GPA 2.38 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สระบุรี
23-02-2567
( 09:01:50 )
15,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( GPA 2.84 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ยะลา
22-02-2567
( 21:43:34 )
18,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
ปริยญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 2.28 )
สนใจ: พนักงานบริษัท เกี่ยวกับงานจัดการเอกสารต่างๆ นักวิชาการ นักวิเคราะห์คุณภาพทาง นักวิทยาศาสตร์ นั วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 21:41:50 )
12,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( GPA 2.17 )
สนใจ: นักเทคนิคการเเพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 16:03:15 )
20,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี วิทและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 2.59 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องLabวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
22-02-2567
( 14:21:51 )
20,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( GPA 3.51 )
สนใจ: นักเคมี ธุรการทั่วไป วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 10:03:46 )
20,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( GPA 3.38 )
สนใจ: นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี//
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด นนทบุรี
22-02-2567
( 09:49:06 )
18,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ ( GPA 2.40 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้อง Lab นักวิชาการ QCวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 02:53:35 )
16,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป BSRU ( GPA 3.39 )
สนใจ: ครู งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด มหาสารคาม
21-02-2567
( 21:16:10 )
15,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 2.47 )
สนใจ: วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ราชบุรี
21-02-2567
( 20:29:13 )
32,500 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
วท.ม การจัดการสิ่งเเวดล้อม บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( GPA 3.19 )
สนใจ: วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี//
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด นนทบุรี
21-02-2567
( 18:03:34 )
25,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ( GPA 3.13 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี//
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-02-2567
( 15:39:24 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วทบ. กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( GPA 3.02 )
สนใจ: พนักงานประสานงานและธุรการ พนักงานตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ระยอง
21-02-2567
( 12:58:42 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน