10,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทลัยพะเยา ( GPA 2.80 )
สนใจ: แคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
25-02-2567
( 15:20:07 )
13,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( GPA 3.77 )
สนใจ: เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
25-02-2567
( 12:35:40 )
13 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 3.04 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชลบุรี
25-02-2567
( 11:45:09 )
12,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปวส บัญชี วิทยาลัยอาชีวะสระบุรี ( GPA 3.40 )
สนใจ: ขายและบริการลูกค้า ขายและบริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สระบุรี
25-02-2567
( 08:19:45 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( GPA 3.07 )
สนใจ: พนักงานขาย พนักงานธุรการ พนักงานบัญชีประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปัตตานี
25-02-2567
( 07:57:08 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( GPA 2.88 )
สนใจ: พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พนักงานบริการลูกค้า ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ตรัง
25-02-2567
( 06:59:22 )
17,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 50 ปี )
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA 2.64 )
สนใจ: Sales Admin (ธุรการประสานงานขาย) Call Center ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 22:33:53 )
13,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปวช. ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การเรียนปัญาภิวัฒน์-พระราม2 ( GPA 3.76 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป เดินเอกสารหรืองานอื่นๆในบริษัท (ไม่ข ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 7 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 21:57:30 )
18,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญา การจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ( GPA 2.77 )
สนใจ: ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ชลบุรี
24-02-2567
( 21:13:06 )
15,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ( GPA 3.82 )
สนใจ: ธุรการ ประชาสัมพันธ์ เดินแบบประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พะเยา
24-02-2567
( 21:08:53 )
20,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 2.83 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ประสานงานรถเช่า ผู้จัดการโรงแรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 19:00:44 )
12,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปวส การบัญชี วิทยาลัยเอกวิทย์บริหารธุรกิจ ( GPA 2.00 )
สนใจ: ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูลธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 18:10:35 )
13,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
มัธยมปลาย ศิลป์คำนวณ อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ( GPA 2•60 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาท ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด เพชรบูรณ์
24-02-2567
( 16:58:39 )
12,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 34 ปี )
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวั ( GPA 2.54 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่การตลาด ธุรการ ผูจัดการเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ปัตตานี
24-02-2567
( 16:58:20 )
13,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 46 ปี )
ม6 การจัดการ กศน เขตลาดพร้าว ( GPA 2.00 )
สนใจ: ตามความเหมาะสม ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กำแพงเพชร
24-02-2567
( 16:05:00 )
10,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
ม.6 มัธยมปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองปราจีนบุรี ( GPA 1.84 )
สนใจ: พนักงาน ฝ่ายขาย Call centerเจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ปราจีนบุรี
24-02-2567
( 14:24:16 )
15,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ( GPA 3.85 )
สนใจ: ธุรการ ประสานงานขาย แอดมินธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
24-02-2567
( 12:05:13 )
5,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 17 ปี )
กำลังศึกษาในรดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ปีการศึกษา 25 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ( GPA 3.37 )
สนใจ: ผู้ช่วยสอนการบ้าน คุณครูผู้ช่วยสอน ประชาสัมพันธ์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 11:02:12 )
17,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 44 ปี )
ปวช. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการชัยนาท ( GPA 2.10 )
สนใจ: พนักงานธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานธุรการประสานงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 10:17:13 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ( GPA 2.57 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ลำปาง
24-02-2567
( 06:53:16 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน