22,500 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วทบ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 2.43 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล การเงิน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 12:23:08 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 30 ปี )
เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร์ มหาลัยราชภัฎพระนคร ( GPA 2.2 )
สนใจ: นักจัดการงานทั่วไป เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
24-02-2567
( 12:36:52 )
27,500 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( GPA 3.55 )
สนใจ: พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานจัดซื้อ พนักงานการเงินเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 09:03:58 )
16,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( GPA 3.62 )
สนใจ: พนักงานการเงิน พนักงานวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
23-02-2567
( 13:36:52 )
20,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 33 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 2.94 )
สนใจ: Data Analyst Data Science เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/System Admin/IT/Network/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
22-02-2567
( 22:30:09 )
19,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 3.60 )
สนใจ: ครู ธุรการ ประชาสัมพันธ์ การตลาดเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 09:38:21 )
12,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ( GPA 2.50 )
สนใจ: ผู้ช่วย ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
22-02-2567
( 00:52:09 )
20,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ( GPA 2.86 )
สนใจ: วิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
21-02-2567
( 16:38:59 )
20,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 3.52 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ การตลาดเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชัยภูมิ
21-02-2567
( 14:36:59 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 3.89 )
สนใจ: การตลาด เจ้าหน้าที่การเงิน ขายเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/การตลาดออนไลน์ Digital Online marketing/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชัยภูมิ
21-02-2567
( 14:33:45 )
22,500 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 2.43 )
สนใจ: Data Analysis เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20-02-2567
( 13:48:26 )
22,500 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 31 ปี )
ป.ตรี สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ( GPA 2.3 )
สนใจ: Data Analysis ธุรการ เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-02-2567
( 06:23:45 )
17,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 26 ปี )
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( GPA 2.24 )
สนใจ: ธุรการ เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สงขลา
15-02-2567
( 21:36:46 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ( GPA 2.53 )
สนใจ: Data Analyst Dana Entry IT relateเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นนทบุรี
15-02-2567
( 15:52:02 )
15,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( GPA 3.36 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด อยุธยา
15-02-2567
( 12:14:26 )
16,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( GPA 3.93 )
สนใจ: ครู อาจารย์ สอนคณิตศาสตร์งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ศรีสะเกษ
12-02-2567
( 14:15:33 )
18,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ( GPA 3.03 )
สนใจ: นักวิเคราะห์สถิติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ งานทรัพยากรบุคคลเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ภูเก็ต
10-02-2567
( 09:06:00 )
25,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
วทบ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( GPA 2.41 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่เขียน Flow chart อื่นๆ/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นนทบุรี
08-02-2567
( 09:53:11 )
15,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ( GPA 3.85 )
สนใจ: ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด นนทบุรี
04-02-2567
( 22:38:28 )
30,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 36 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ( GPA 2.76 )
สนใจ: Credit management พิจารณาสินไหน อื่นๆ/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
03-02-2567
( 10:57:47 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน