20,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 2.82 )
สนใจ: data analyst เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-07-2567
( 18:41:49 )
27,500 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( GPA 3.55 )
สนใจ: พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานจัดซื้อ พนักงานการเงินเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-07-2567
( 21:37:44 )
15,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( GPA 2.86 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เศรษฐกร เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
21-07-2567
( 17:43:15 )
14,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( GPA 3.43 )
สนใจ: เศรษฐศาสตร์ ธุรการ ฐานข้อมูล -เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-07-2567
( 14:28:40 )
10,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
ปริญฐาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 2.94 )
สนใจ: ธุรการ,การจัดการทั่วไป,พัสดุ,งานบริการ ติวเตอร์ แคชเชียร์,ผู้จัดการสาขา,นักวิชาการผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ชลบุรี
18-07-2567
( 08:23:55 )
15,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 2.30 )
สนใจ: บัญชี ธนาคาร บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ระยอง
09-07-2567
( 22:21:06 )
15 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( GPA 3.36 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ/ประสานงาน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด อยุธยา
09-07-2567
( 15:23:28 )
17,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 3.49 )
สนใจ: ธุรการ บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สุรินทร์
05-07-2567
( 09:44:34 )
13,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( GPA 2.52 )
สนใจ: ธุรการ วิเคราะสินเชื่อ เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พิษณุโลก
27-06-2567
( 11:43:49 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 2.40 )
สนใจ: ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนว่ายน้ำ งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-06-2567
( 18:00:15 )
20,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ( GPA 2.69 )
สนใจ: การเงิน บัญชี ธุรการบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-06-2567
( 20:00:01 )
0 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 33 ปี )
ป.ตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี ( GPA 2.62 )
สนใจ: พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ เคลมประกัน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต/
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-06-2567
( 13:08:08 )
13,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 19 ปี )
ม.6 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ( GPA 3.34 )
สนใจ: บัญชี วิเคราะห์หลักทรัพย์ Call Centerเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สงขลา
11-06-2567
( 12:34:06 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( GPA 2.87 )
สนใจ: พนักงานบัญชี - -บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
06-06-2567
( 10:45:28 )
18,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( GPA 3.70 )
สนใจ: ครูสอนคณิตศาสตร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล ติวเตอร์เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปัตตานี
06-06-2567
( 07:45:24 )
30,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( GPA 3.19 )
สนใจ: Data Statistics, Marketing เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04-06-2567
( 15:51:17 )
1,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
ปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์​ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( GPA 3.24 )
สนใจ: Trainee​ Manager Data​ Analyst Statisticianเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31-05-2567
( 20:54:34 )
15,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 3.11 )
สนใจ: ครูคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยแพทย์ งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สุพรรณบุรี
31-05-2567
( 10:18:54 )
18,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 42 ปี )
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( GPA 3.11 )
สนใจ: สินเชื่อ ธุรการ เซลล์บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/
ประสบการณ์ทำงาน: 10 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28-05-2567
( 20:28:15 )
18,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( GPA 3.58 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่การเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย/บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด แพร่
27-05-2567
( 21:56:37 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.12479996681213