12,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 40 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( GPA 2.05 )
สนใจ: วิศวกร โฟร์แมน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด สกลนคร
25-05-2567
( 17:04:50 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ม.6 อังกฤษ-คอมพิวเตอร์ มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ( GPA 2.6 )
สนใจ: พนักงานขาย พนักงานบริการฝ่ายขาย PCเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
25-05-2567
( 14:15:12 )
20,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 28 ปี )
ปริยญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 2.28 )
สนใจ: พนักงานบริษัท เกี่ยวกับงานจัดการเอกสารต่างๆ นักวิชาการ นักวิเคราะห์คุณภาพทาง นักวิทยาศาสตร์ นั วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-05-2567
( 16:37:50 )
20,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและะความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( GPA 2.68 )
สนใจ: จป.วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
24-05-2567
( 15:49:19 )
40,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 43 ปี )
สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ( GPA 2.3 )
สนใจ: Safety Officer เจ้าหน้าที่ RSO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)//
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด เพชรบูรณ์
24-05-2567
( 14:49:01 )
18,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( GPA 3.67 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด เชียงราย
22-05-2567
( 21:43:43 )
20,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 3.02 )
สนใจ: จป.วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
22-05-2567
( 14:48:44 )
10,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( GPA 2.46 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรการ,คีย์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ยะลา
22-05-2567
( 12:37:21 )
25,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 32 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมคตวามปลอดภัย มหาวิทาลัยเอเชียอาคเนย์ ( GPA 2.61 )
สนใจ: จป.วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
21-05-2567
( 08:45:41 )
19,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ( GPA 3.36 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20-05-2567
( 16:32:44 )
18,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 23 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 3.11 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม วิศวกรสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด น่าน
19-05-2567
( 14:42:53 )
16,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( GPA 3.55 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นราธิวาส
18-05-2567
( 23:25:41 )
18,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( GPA 3.38 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม จป. วิชาชีพ ธุรการวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด เพชรบูรณ์
17-05-2567
( 13:52:00 )
25,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( GPA 2.81 )
สนใจ: จป.วิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)//
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
17-05-2567
( 08:56:36 )
25,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( GPA 2.49 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)//
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
16-05-2567
( 13:18:00 )
15,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( GPA 3.28 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14-05-2567
( 21:06:34 )
30,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 41 ปี )
วทบ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมธราช ( GPA 2.3 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จป.วิชาชีพ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 17 ปี
จังหวัด ชุมพร
10-05-2567
( 21:54:39 )
22,500 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
วิทยาศาสตรบัญฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ( GPA 3.72 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)//
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
10-05-2567
( 11:40:05 )
18,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 35 ปี )
บธบ. การตลาด มหาวิทยาราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมป์ ( GPA 3.59 )
สนใจ: บุคคล - ฝึกอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง บุคคล/ฝึกอบรม/Training/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด สระบุรี
09-05-2567
( 11:20:19 )
20,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ( GPA 3.50 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด
09-05-2567
( 10:40:12 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.062400102615356