45,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 53 ปี )
ปวส. สื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ วิทยาลัย ช่างกลปทุมวัน ( GPA 2.52 )
สนใจ: Project Engineer M&E (งานระบบประกอบอาคาร) Project Co-Odinator M&E (งานระบบประกอบอาคาร) ช่างเทคนิค ( อาวุโส M&E งานระบบประกอบอาคาร ) วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์//
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25-02-2567
( 01:12:15 )
27,500 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 41 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-พระนครเหนือ ( GPA 2.84 )
สนใจ: วิศวกรไฟฟ้า (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) วิศวกรงานระบบอาคาร หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงและติดตั้งวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 12 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 23:41:35 )
22,500 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( GPA 2.86 )
สนใจ: วิจัยและพัฒนา วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 11:40:41 )
42,500 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 42 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี ( GPA 2.16 )
สนใจ: วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์//
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 10:49:31 )
40,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 46 ปี )
วศบ วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 2.36 )
สนใจ: ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส(ตามกฏหมาย) Internal Audit ISO 9000,14000,18000,50001 วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 16 ปี
จังหวัด ชลบุรี
23-02-2567
( 09:25:18 )
30,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 35 ปี )
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า(โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( GPA 2.24 )
สนใจ: วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-02-2567
( 20:48:20 )
35,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 39 ปี )
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคโนโลยี่ชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรี ( GPA 3.15 )
สนใจ: หัวหน้าช่าง ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 16 ปี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
22-02-2567
( 18:59:34 )
40,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 45 ปี )
ปวส. ไฟฟ้าติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ( GPA 2.68 )
สนใจ: consult งานระบบไฟ้าและสื่อสาร โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด บุรีรัมย์
22-02-2567
( 17:59:01 )
22,500 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.41 )
สนใจ: Electrical Engineer/Design Engineer/R&D Engineer Maintenance Engineer/PLC Engineer/Production Engin QA/QC Engineerวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ชลบุรี
22-02-2567
( 05:59:16 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 2.68 )
สนใจ: วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรขาย/Sale Engineer/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปราจีนบุรี
22-02-2567
( 05:57:09 )
15,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( GPA 3.02 )
สนใจ: โฟร์แมน ช่างเทคนิค วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด อุบลราชธานี
21-02-2567
( 23:41:13 )
1,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 31 ปี )
วศบ วศบ ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( GPA 3.11 )
สนใจ: วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิศวกรขาย/Sale Engineer
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
21-02-2567
( 10:23:30 )
18,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
ปริญตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ( GPA 3.25 )
สนใจ: อาจารย์ วิศวกร หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
21-02-2567
( 07:42:47 )
15,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( GPA 1.80 )
สนใจ: วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21-02-2567
( 06:10:53 )
35,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 44 ปี )
ปวส. ไฟฟ้า(เครื่องกล) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ( GPA 2.70 )
สนใจ: โฟร์แมนไฟฟ้า Supervisor ไฟฟ้า โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
20-02-2567
( 23:21:05 )
18 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( GPA 2.63 )
สนใจ: วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
20-02-2567
( 21:36:09 )
18,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 27 ปี )
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิท ( GPA 2.34 )
สนใจ: วิศวกรไฟฟ้าแรงดันต่ำ นายช่าง วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด พัทลุง
20-02-2567
( 20:01:50 )
25,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 37 ปี )
ปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา พิษณุโลก ( GPA 2.75 )
สนใจ: Project Engineering Manager (M&E) วิศวกรงานระบบ M&E เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร M&Eวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/งานเขียนแบบ/งานDrawing/
ประสบการณ์ทำงาน: 13 ปี
จังหวัด พะเยา
20-02-2567
( 15:34:48 )
35,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 51 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( GPA 2.05 )
สนใจ: หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์/
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด ราชบุรี
20-02-2567
( 08:35:43 )
20,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( GPA 2.61 )
สนใจ: วิศวกรภาคสนาม วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ราชบุรี
19-02-2567
( 23:39:04 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน