15,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 3.49 )
สนใจ: พิสูจน์อักษร งานเขียน เอกสาร คีย์ข้อมูล ประสานงาน เอกสารสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24-02-2567
( 16:14:58 )
15,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ศิลปศาสาตรบัณฑิต การบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ( GPA 3.60 )
สนใจ: นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนอื่นๆ/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สงขลา
23-02-2567
( 14:11:32 )
18,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 2024 ปี )
รัฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 3.36 )
สนใจ: ธุรการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-02-2567
( 07:25:17 )
17,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ศิลปศาสตรบัณทิต จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( GPA 3.74 )
สนใจ: นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา นักจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด เชียงใหม่
23-02-2567
( 03:34:16 )
13,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ประวัติศาสตร์ วิชาโทพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา ( GPA 3.25 )
สนใจ: ธุรการ พัฒนาชุมชน หรือ เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด สงขลา
20-02-2567
( 17:42:19 )
18,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 45 ปี )
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑืต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ( GPA 3.75 )
สนใจ: ที่ปรึกษา มูลนิธิ สังคมสงเคาระห์ ครูผู้สอน คีย์ข้อมูลสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/
ประสบการณ์ทำงาน: 15 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
20-02-2567
( 14:07:33 )
20,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( GPA - )
สนใจ: ธุรการ ผู้ช่วยประสานงาน เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-02-2567
( 14:36:18 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 40 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( GPA 2.96 )
สนใจ: ธุรการ ฝ่ายขาย ผู้ช่วยผู้จัดการสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชัยภูมิ
17-02-2567
( 21:45:07 )
11,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 45 ปี )
อนุปริญญา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ( GPA 2.93 )
สนใจ: พนักงานทั่วไป สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)/
ประสบการณ์ทำงาน: 14 ปี
จังหวัด สงขลา
17-02-2567
( 15:58:38 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
ม6 ก.ศ.น ไม่มี ก.ศ.น.อำเภอห้วยผึ้ง ( GPA 3.00 )
สนใจ: ล้างจาน สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กาฬสินธุ์
17-02-2567
( 13:00:13 )
18,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( GPA 2.92 )
สนใจ: ธุรการ นักกิจกรรม นักสิทธิมนุษยชนสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/อื่นๆ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สระบุรี
17-02-2567
( 09:49:35 )
12,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 33 ปี )
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ( GPA 2.29 )
สนใจ: ธุรการ ฝ่ายขาย ครูผู้ช่วยอื่นๆ/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
จังหวัด ขอนแก่น
14-02-2567
( 00:09:38 )
15,000 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ศิลปศาสตร์บัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 3.09 )
สนใจ: ธุรการทั่วไป สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ศรีสะเกษ
12-02-2567
( 23:28:34 )
19,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 34 ปี )
ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอการค้าไทย ( GPA 2.30 )
สนใจ: งานทางสังคม สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ//
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12-02-2567
( 16:00:36 )
15,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ( GPA 3.36 )
สนใจ: สังคมสงเคาาะห์ ธุรการ สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปัตตานี
12-02-2567
( 14:47:07 )
10,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ป.ตรึ ดุริยางค์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( GPA 3.12 )
สนใจ: ผู้ช่วย สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด หนองคาย
09-02-2567
( 09:09:34 )
17,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ( GPA 3.00 )
สนใจ: กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09-02-2567
( 08:36:14 )
11,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ม.6 สามัญ (ศิลป์-ฝรั่งเศส) โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ( GPA 2.20 )
สนใจ: ธุรการ ประสานงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด เชียงใหม่
07-02-2567
( 14:21:37 )
16,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( GPA 3.11 )
สนใจ: ธุรการ นักวิชาการ ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
07-02-2567
( 13:09:37 )
40,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 59 ปี )
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( GPA 3.9 )
สนใจ: นักฝึกอบรม นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้จัดการ ผู้ประสานงานสังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ//
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05-02-2567
( 23:34:58 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน