มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 20250 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดีมาก
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ ตามเอกสาร ปฏิบัติงานเลขานุการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ด้านการวางแผน ด้านการบริการ ด้านการปฏิบัติการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

สมรรถนะ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50

เปิดรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :