ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่อยู่ : 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับ วิศวกรไฟฟ้า/โยธา/เครื่องกล 13-22 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัคร
13 กันยายน 2561
รายละเอียด
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
- ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
----------------------------------------
1. วิศวกร (ไฟฟ้า)
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
จำนวน 1 อัตรา

- คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
- มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- สามารถออกแบบ วางแผน และควบคุมการประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารได้
- สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โดยละเอียดได้

--------------------------------------
2. วิศวกร (เครื่องกล)
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
- มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- สามารถออกแบบ วางแผน และควบคุมการประกอบติดตั้งระบบเครื่องกลของอาคารได้
- สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โดยละเอียดได้
--------------------------------------
3. วิศวกร (โยธา)
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า
- อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
- มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- สามารถออกแบบ วางแผน และควบคุมงานก่อสร้างอาคารได้
- สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง โดยละเอียดได้
-------------------------------------------

เอกสารประกอบการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
- ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
- หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
- ใบสำคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 กันยายน พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

การคัดเลือก
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
(รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่การสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :