จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิจัย AR-5   ( บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563 )

รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค,จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : นักวิจัย ARตามเอกสาร5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ผู้สมัครต องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด านวิทยาศาสตร,ทางทะเล วิทยาศาสตร,
การประมง วาริชศาสตร, สมุทรศาสตร, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสาร หากสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีประสบการณ,การเก็บตัวอย่างและการดําเนินการศึกษาภาคสนาม การเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา หรือทําการศึกษาวิทยานิพนธ์,ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมทางทะเล/น้ํา
ตามเอกสาร สามารถไปปฏิบัติงานประจําที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์,ทางทะเลและศูนย,ฝากนิสิต เกาะสีชังได

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์,ของมหาวิทยาลัย
ตามเอกสาร สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Paperตามเอกสารbased Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Internetตามเอกสารbased Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
ตามเอกสาร คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น้อยกว่า 75
ตามเอกสาร คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

ตามเอกสาร ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :