มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์   ( 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563 )

ประกาศรับสมัคร
24 มีนาคม 2563
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,700 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ตำแหน่งอาจารย์ ระดับวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเคมี หรือที่สัมพันธ์กัน
3.หากมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การเรียนการสอน/การวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
1.การทดสอบทางจิตวิทยาและความฉลาดทางอารมณ์
2.การทดสอบสอน (เป็นภาษาอังกฤษ) โดยการให้ผู้สมัครทดสอบสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร (เวลา 10 นาที)
3.การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (เวลา 10 นาที)
4.การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
ทักษะ/สมรรถนะ : การเรียนการสอน/การวิจัย

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :