สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ : กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์   ( 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
20 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารายละเอียดและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน
2. ดำเนินการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
4. ทำหน้าที่เป็นล่าม/ผู้จดบันทึกการเจรจาในกรณีมีวิทยากรชาวต่างชาติ หรืออาคันตุกะมาเยือนหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

0.40560007095337