กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่ : 88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี   ( 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
23 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์รังสี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์วิจัยทางด้านฟิสิกส์รังสี การตรวจสอบอุปกรณ์รังสีเพื่อให้เครื่องกำเนิดรังสีอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตรวจสอบการแผ่รังสีทั้งในด้านการแพทย์ อุสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัตถุกัมมันตรังสี การนำเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ การติดตั้งและต่ออายุเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดรังสี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากรังสี และการป้องกันรังสี เสนอแนะเกี่ยวกับการวางกฎ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสี เพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติในต่างประเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รังสี ความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยารังสี ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้านคุณลักษณะของบุคคล เกี่ยวกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์, การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0.35821008682251