มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (สอน/วิจัย ด้านสุขภาพ)   ( บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
15 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์ (สอน/วิจัย ด้านสุขภาพ)
อัตราเงินเดือน : 31500 บาท
ประเภท : วิชาการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติทั่วไป
๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาใดก็ได้แต่ต้องมีปริญญาใดปริญญาหนึ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือมานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสุขภาพ
๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFLตามเอกสาร ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFLตามเอกสาร CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนก็ได้ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวก็ได้
๓. เป็นผู้ที่มีทักษะการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง (หากมีประสบการณ์การวิจัย longitudinal study จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
๔. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
๕. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการวิจัยในระดับดีมาก
๖. มีความรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอื่นๆ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
๗. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องข้างต้น

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
มีความรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอื่นๆ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ทักษะ/สมรรถนะ : เป็นผู้ที่มีทักษะการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง (หากมีประสบการณ์การวิจัย longitudinal study จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการวิจัยในระดับดีมาก
เงื่อนไข : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

0.31199979782104