กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ที่อยู่ : 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
25 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาต่อเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของสิทธิ และประชาชนให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายให้บริการตรวจค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
2. จัดทำแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลและการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ตลอดจนควบคุมดูแลระบบข้อมูลทั้งหมดของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
4. วางระบบคอมพิวเตอร์ จัดระบบข้อมูลและปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
5. บริหารงานด้านการสื่อสารข้อมูล และการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
6. พัฒนาบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
7. กำกับ ดูแล และเสนอความเห็นในการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุง วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการด้านการจัดเก็บ บันทึก รวบรวมและประมวลผลทางข้อมูล
9. ประสานงานเกี่ยวกับความช่วยเหลือขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตามเอกสาร ข้อสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ (รวม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสาร ข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (รวม 70 คะแนน) 1. ทดสอบความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) (20 คะแนน) 2. ทดสอบความรู้ด้านซอฟต์แวร์ (software) (30 คะแนน) 3. มดสอบความรู้ด้าน Computer network (20 คะแนน) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

0.40560007095337