กรมปศุสัตว์

ที่อยู่ : ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400


กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
26 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000ตามเอกสาร16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศและเศรษฐกิจการปศุสัตว์ระหว่างประเทศตรงตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ในการผลิตและความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ การบริโภคผลผลิต และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อสนับสนุนการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้พัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคงแข็งแกร่ง แข่งขันเศรษฐกิจโลกได้
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความต้องการเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อวางแผนในการใช้ทรัพยากรด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีจำกัดให้คุ้มค่ามากที่สุด หรือเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(3) ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(4) จัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการสืบค้นสารสนเทศและรายงานเศรษฐกิจการ ปศุสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของกรมและช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจปศุสัตว์
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและ กรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เช่น
ตามเอกสาร พฤติกรรมและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการบริโภค
ตามเอกสาร อุปสงค์และอุปทาน
ตามเอกสาร กลไกตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด
ตามเอกสาร การพัฒนาประเทศ
ตามเอกสาร นโยบายเศรษฐกิจ เป็นต้น
2) การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
3) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของกรมปศุสัตว์
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมปศุสัตว์

0.39000105857849