มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)   ( บัดนี้ - 5 กันยายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
16 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่ง : วิศวกร (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 21,800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ออกแบบพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน
2. ควบคุมดูแลการจัดระบบการปฏิบัติงานทางเทคนิค และการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์
3. จัดหาและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 2 สอบข้อเขียน รายวิชาดังนี้
1.ทดสอบวัดบุคลิกภาพ
2.คณิตศาสตร์
3.ความรู้ทั่วไป
4.ภาษาอังกฤษ
5.มิติสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 3 สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู็ความสามารถในงานวิศวกรรมโทรทัศน์ และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
2. มีความรู็ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
3. มีวคามรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.24959993362427