สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย   ( บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
5 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
อัตราเงินเดือน : 50,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง หรือการพัสดุ เป็นต้น
3. เข้าร่วมการหารือและทำความเข้าใจกับหน่วยงานและบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อ ๑. และ ๒.
4. ให้คำปรึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายมหาชนไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 2. เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายในการจัดทำแผนต่าง ๆ 3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร ผลงานที่เสนอเข้ารับการเลือกสรรและเอกสารแสดงวิสัยทัศน์

ตามเอกสาร ทักษะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. การวินิจฉัย ตีความข้อกฎหมาย
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร ผลงานที่เสนอเข้ารับการเลือกสรรและเอกสารแสดงวิสัยทัศน์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. วิสัยทัศน์
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร ผลงานที่เสนอเข้ารับการเลือกสรรและเอกสารแสดงวิสัยทัศน์
เกณฑ์การประเมิน : ต้องผ่านการประเมินร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0.45239996910095