กรมประมงกรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ   ( บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
5 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 ตามเอกสาร 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ หรือทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางระบบตามเอกสารอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางวิศวกรรมตามเอกสารแปรรูปอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางอุตสาหกรรมตามเอกสารประมง ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทางจุลชีววิทยา หรือทางชีวเคมี หรือ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมี และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง
1.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ทดลอง วิจัยด้านการแปรรูปสัตว์น้ำให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีในการแปรรูปสัตว์น้ำของชาวประมงและโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้มีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษาวิเคราะห์หาความสดและคุณภาพของสัตว์น้ำ ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษา การขนส่ง การบรรจุ และการเก็บรักษาสัตว์น้ำ เพื่อรักษาคุณภาพสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(3) วิเคราะห์คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์เพื่อการรับรองคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ หรือมาตรฐานระดับสากล
(4) ตรวจสอบสุขลักษณะสถานแปรรูปสัตว์น้ำ แหล่งขนถ่าย และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ/หรือระบบคุณภาพ HACCP
(5) ช่วยนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารระดับสูงวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและระบบควบคุมตรวจสอบที่มีความซับซ้อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพของตน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความปลอดภัยในด้านอาหารต่อผู้บริโภค
(2) การผลิตภัณฑ์อาหาร
(3) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
(4) สุขลักษณะสถานแปรรูปสัตว์น้ำ
(5) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามเอกสาร พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมประมง

0.31200098991394