กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง)   ( บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
12 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. 6 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมวิชาการเกษตร และระเบียบงานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครองและกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ในวิชากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 3. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
1. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 2. ความรับผิดชอบ 3. ความละเอียดรอบคอบ 4. การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมวิชาการเกษตร

0.28080010414124