สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ : อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 4 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ( 18 มีนาคม - 22 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
8 มีนาคม 2562
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไป
ของหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี
(2) ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
(3) ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
(4) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน ตรวจสอบ และดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.3588011264801