กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักประชุาสัมพันธ์   ( บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
13 มีนาคม 2562
รายละเอียด
กรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักประชุาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ภาษาวรรณคดี จิตวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการสํารวจรวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการดําเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถาการจัดสัมมนาการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงาน หรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชนการควบคุมการตรวจสอบการดําเนินงานกระจายเสียงทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบายการประชาสัมพันธ์ หรือ ตามกฎหมายและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสุขภาพจิต

0.34320092201233