สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่อยู่ : อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ


สคบ. รับวุฒิปริญญาตรี 17 อัตรา (บัดนี้-23 พ.ค.51)

ประกาศรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (10 อัตรา)
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์

2.นิติกร (3 อัตรา)
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย

3.นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4.นักวิชาการพัสดุ (1 อัตรา)
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย ทางสังคมศาสตร์ ด้านพณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5.เจ้าพนักงานเผยแพร่ (1 อัตรา)
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ

6.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ


ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์
http://www.ocpb.go.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

0.41260099411011