11,000 ฿
1. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ม.6 กศน - โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ( GPA 3.12 )
สนใจ: Na แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด ระยอง
25-07-2567
( 21:59:15 )
20,000 ฿
2. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ม.6 อังกฤษ-จีน ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ( GPA 2.20 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
24-07-2567
( 17:11:06 )
20,000 ฿
3. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 29 ปี )
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยลัยธนบุรี ( GPA 2.54 )
สนใจ: ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหนเาทงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 8 ปี
จังหวัด ชลบุรี
24-07-2567
( 07:29:11 )
12,000 ฿
4. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 24 ปี )
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( GPA 2.62 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23-07-2567
( 14:12:13 )
15,000 ฿
5. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( GPA 2.90 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครราชสีมา
22-07-2567
( 22:21:16 )
16,000 ฿
6. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( GPA 3.59 )
สนใจ: แพทย์แผนไทย แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-07-2567
( 16:57:22 )
15,000 ฿
7. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
พท.ป การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา ( GPA 2.5 )
สนใจ: ผู้ช่วยเภสัชกร พนักงานขายทั่วไป แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
22-07-2567
( 10:57:57 )
15,000 ฿
8. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ม.6 วิทย์-คณิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ( GPA 2.86 )
สนใจ: หัวหน้าแม่บ้าน/แม่บ้าน ผู้ช่วยพยาบาล แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-07-2567
( 10:31:27 )
10,000 ฿
9. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 32 ปี )
มัธยมศึกษาตอนต้น คณิต-วิทย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ( GPA 3.28 )
สนใจ: ผู้ช่วยทันตแพทย์ แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 9 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22-07-2567
( 09:59:49 )
20,000 ฿
10. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 28 ปี )
วิทยาศาสตร์บัญฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร ( GPA 3.28 )
สนใจ: ผู้ช่วยผู้จัดการ/เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ผู้ช่วยสัตวแพทย์เลขานุการ/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด ราชบุรี
21-07-2567
( 10:09:36 )
15,000 ฿
11. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( GPA 2.79 )
สนใจ: ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 3 ปี
จังหวัด ปทุมธานี
20-07-2567
( 11:11:24 )
15,000 ฿
12. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 22 ปี )
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ( GPA 3.40 )
สนใจ: นักวิชาการสาธารณสุข นักสุขศึกษา ผู้ช่วยแพทย์แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด น่าน
20-07-2567
( 09:34:31 )
22,500 ฿
13. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 27 ปี )
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( GPA 3.09 )
สนใจ: แพทย์แผนไทยประยุกต์ นักวิทยา สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18-07-2567
( 19:18:33 )
19,000 ฿
14. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 3.48 )
สนใจ: พยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สุโขทัย
18-07-2567
( 19:15:26 )
30,000 ฿
15. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( GPA 3.21 )
สนใจ: เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ นักวิชาการสัตวศาสตร์ R&Dเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 2 ปี
จังหวัด สระบุรี
17-07-2567
( 19:15:38 )
20,000 ฿
16. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( GPA 2.58 )
สนใจ: พยาบาล IPD ศัลยกรรม พยาบาล ER พยาบาล IPD อายุรกรรมแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-07-2567
( 16:50:36 )
30,000 ฿
17. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 30 ปี )
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ( GPA 2.68 )
สนใจ: พยาบาล แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย//
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17-07-2567
( 08:52:44 )
17,000 ฿
18. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 23 ปี )
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา ( GPA 2.76 )
สนใจ: ผู้ช่วยห้องปฎิบัติการ ปู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด นครสวรรค์
16-07-2567
( 20:13:53 )
18,000 ฿
19. xxxx xxxxxxxxx ( เพศชาย อายุ 22 ปี )
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ( GPA 2.96 )
สนใจ: นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแพทย์ วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด ชุมพร
16-07-2567
( 16:45:47 )
15,000 ฿
20. xxxx xxxxxxxxx ( เพศหญิง อายุ 25 ปี )
ปวช. เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ( GPA 2.85 )
สนใจ: ผู้ช่วยพยาบาล ธุรการฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับสถานพยาบาลธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย/
ประสบการณ์ทำงาน: 0 ปี
จังหวัด สมุทรปราการ
16-07-2567
( 09:49:02 )
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194