มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับพนักงาน

ประกาศรับสมัคร
30 กรกฏาคม 2553
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาจารย์ 2 อัตรา ประจำคณะบริหารธุรกิจ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาสถิติ หรือสาขาสถิติประยุกต์ หรือสาขาการเงิน

- ต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) แผน ก. หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

- กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หมดเขตรับสมัคร 11 สิงหาคม 2553

สมัครทางไปรษณีย์ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rmutsv.ac.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน รูปถ่ายจำนวน 1 รูป พร้อมเอกสารในการสมัครสอบและเอกสารชำระค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จ่าหน้าถึง

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)

ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 11 สิงหาคม 2553 หากพ้นกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร

2. เจ้าพนักงานธุรการ ประจำคณะบริหารธุรกิจ

- วุฒิ ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขา

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้

- ขยันและตั้งใจทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. พนักงานขับรถ ประจำกองกลาง

- วุฒิ ม.3 อายุไม่เกิน 40 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.สงขลา

- มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องของกรมขนส่งทางบก ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการได้

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลศรีวิชัย หมดเขตรับสมัคร 3 สิงหาคม 2553หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
เว็บไซต์
http://www.rmutsv.ac.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0.24960088729858