มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่อยู่ : 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 7 มิถุนายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร
4 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยผู้จบสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๓๐ หน่วยกิต
๒. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็ปไซต์, มีความ สามารถในการพัฒนาระบบ และการจัดทำฐานข้อมูล แสดงหลักฐานและประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับ การรับรองจากหน่วยงานประกอบการรับสมัคร (หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
๒. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
๑) ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ตามเอกสาร ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง (ข) ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ (สอบข้อเขียน) ตามเอกสาร พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๑ (ค) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านตามเอกสาร จอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒)
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ตามเอกสาร ทักษะ
๒) ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน (ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ตามเอกสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ข) ทดสอบภาคปฏิบัติ (การใช้คอมพิวเตอร์) โปรแกรมประมวลผลคำและตารางคำนวณ
วิธีการประเมิน : ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ตามเอกสาร สมรรถนะ
๓) ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (ก) สัมภาษณ์ ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน : ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยได้คะแนนประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และการบรรจุจะเป็นตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

0.63960099220276