มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่อยู่ : 96 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 26 ธันวาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร
18 ธันวาคม 2551
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 24 อัตรา โดยได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,530 บาท

1. ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองบริหารงานบุคคล

- เพศชาย/หญิง ผ่านการเกณฑ์ทหาร

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิติศาสตร์

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กองนโยบายและแผน)

- เพศชาย/หญิง (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานเป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อองค์กร มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการประกันคุณภาพภายในและภายนอก (SAR และ กพร.)

3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่สำนักงานประกันคุณภาพ)

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์โปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานเป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต

- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการประกันคุณภาพภายในและภายนอก (SAR และ กพร.)

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองพัฒนานักศึกษา

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานเป็นอย่างดี

- มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไป และสามารถจัดการสำนักงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น MS Excel, MS Word, MS PowerPoint ได้เป็นอย่างดี และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัวมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และความรับผิดชอบสูง

- สามารถอุทิศเวลาให้แก่ราชการได้อย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

6. นักวิชาการศึกษา 4 อัตรา ปฏิบัติสถาบันวิจัยและพัฒนา

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถจัดการงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์เช่น MS Excel, MS Word, MS PowerPoint ได้เป็นอย่างดี และสามารถสืบค้นหาข้อมูล Internet อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการและความรับผิดชอบสูง

- สามารถอุทิศเวลาให้แก่ราชการได้อย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน บ้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันบ้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อองค์กร

8. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน บ้าน เมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

- มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อองค์กร

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพศชาย/หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีในการติดต่อประสานงานและสื่อสารงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

- มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อองค์กร

- มีความสามารถในการศึกษา การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลได้

- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก (SAR, กพร.)

10. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพศชาย/หญิง (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. หรือ กพอ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้

- มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความเข้าใจในงานเกี่ยวกับสื่อการสอน

- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การเขียนคำของบประมาณโครงการและสรุปผลการปฏิบัติงาน

- มีความสามารถในการใช้กล้องวีดิทัศน์ การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์ การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ในรูปแบบ ดีวีดี วิดีโอ ไฟล์วิดีโอ และการแปลงไฟล์รูปแบบต่าง ๆ

- มีความสามารถในการบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอการใช้โปรแกรมบันทึกและตัดต่อเสียง และการแปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ

- มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว การถ่ายภาพในห้องสตูดิโอ และการใช้โปรแกรมแต่งภาพ

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟิค และโปรแกรมมัลติมีเดีย

11. บรรณารักษ์ 1 อัตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ และเก็บสถิติทรัพยากรสารสนเทศ

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูล การเขียนคำของบประมาณโครงการและสรุปผลการปฏิบัติงาน

- มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศงานวิเคราะห์และลงทะเบียนสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมสำนักงาน และโปรแกรมสืบค้นรายการหนังสือ

- มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านห้องสมุด ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้)

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

- มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบ Network การติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัย

- มีความสามารถในการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

- มีความสามารถในการทำแผนการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปี

- มีความสามารถในการให้บริการจัดทำเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

- มีความสามารถในการจัดทำแผนการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและแผนการดำเนินงานของส่วนราชการประจำปี

13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ศาลายา) 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) และโปรแกรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกดี

- มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทนและเสียสละต่อการปฏิบัติหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการประกัน คุณภาพภายใน-ภายนอก (SAR, กพร.)

- สามารถทำงานล่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ได้

14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานเป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ

- มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศตนเพื่อองค์กร

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (เคมี ฟิสิกส์) จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ)

15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และใช้ Internet ได้ดี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานและสื่อสารงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

- มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเพื่อองค์กร

- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำการประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก (SAR, กพร.)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

- สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชา- ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

- ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.ดังนี้ วัณโรคระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

- โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

- โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

- โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายอื่น

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ตึกคณะบริหารธุรกิจ (ชั้นล่าง) ภายในวิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2889-4065 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th ค่าสมัคร 100 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซี่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษากับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 26 ธันวาคม 2551

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
เว็บไซต์
http://hr.rmutr.ac.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

0.3744010925293