เปิดสอบ 2024 งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

สมัครงาน กดที่นี่

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2567 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นายช่างโยธา ( ปิดรับสมัคร 8 สิงหาคม 2567 )


กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายช่างโยธา เงินเดือน : 11280-13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลงวันที่ 19-07-2024

2. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม 2567 )


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ลงวันที่ 19-07-2024

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ( ปิดรับสมัคร 5 สิงหาคม 2567 )


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลงวันที่ 19-07-2024

4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ( ปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม 2567 )


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลงวันที่ 19-07-2024


5. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ สหโภชน์ ( ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2567 )


กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : สหโภชน์ เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้สำหรับประกอบอาหาร ประกอบอาหารและดูแลคุณภาพอาหาร ตามหลักโภชนาการ จัดหาเสบียงอาหารให้เพียงพอกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเสบียงอาหาร 2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ, ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน, ความรู้ความสามารถทั่วไป, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ - ทักษะ - สมรรถนะ สมรรถนะอื .. อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า

ลงวันที่ 19-07-2024

6. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ ( ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2567 )


กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน ตรวจสอบได้ 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส .. อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า

ลงวันที่ 19-07-2024

7. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2567 )


กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำ .. อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า

ลงวันที่ 19-07-2024

8. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) ( ปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2567 )


กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) เงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการยาง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง ปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการ และเทคโนโลยี ทางการเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัยงาน แผนงาน และการติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่ .. อ่านต่อ
กรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ 19-07-2024

9. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานสื่อสาร ( ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2567 )


กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสื่อสาร เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือ ก.พ. รับรองแล้ว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับและส่งข่าวด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบสื่อสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อให้การรับ-ส่งข่าวสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 2. รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบและเรียบเรียงข่าว จัดแยกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถใช้อ้า .. อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า

ลงวันที่ 19-07-2024

10. กรมเจ้าท่า เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ( ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2567 )


กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ จากสถานศึกษา ที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมู .. อ่านต่อ
กรมเจ้าท่า

ลงวันที่ 19-07-2024

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.046800136566162