ข้อตกลงการใช้บริการ Jobthaiweb.com

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ Jobthaiweb.com ของ คนหางานผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกผู้สมัคร

1. คำจำกัดความ

"การโฆษณา" หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บน Jobthaiweb.com
"สมาชิกผู้สมัครงาน" หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกแบบหางานและยื่นประวัติสมัครงานตำแหน่งงานว่าง จากที่มีการโฆษณาไว้บนเว็บไซต์ Jobthaiweb.com และ โมบายแอพพลิเคชั่น มีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
"สมาชิกผู้ประกอบการ" หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกแบบองค์กร หาคนเข้าทำงาน โดยการสืบค้นหาคนทำงานจากข้อมูลส่วนบุคคลของ สมาชิกผู้สมัครงาน และ โพสต์หรือโฆษณาตำแหน่งงานไว้บนเว็บไซต์ Jobthaiweb.com และ โมบายแอพพลิเคชั่น มีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
"resume" หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของ สมาชิกผู้สมัครงาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ข้อมูลการิดต่อ และข้อมูลส่วนตัว โดยนำขึ้นระบบคอมพิวเตอร์โดยตัว สมาชิกผู้สมัครงาน เอง
"Jobthaiweb.com" หมายถึง บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
"บริการ" หมายถึง บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ Jobthaiweb.com โดย Jobthaiweb.com โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่าย รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหางาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครงาน และบุคคลทั่วไป

2. ขอบเขตการให้บริการ

 1. สมาชิกผู้สมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการใช้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบภายหลังว่า สมาชิกผู้สมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริงทาง Jobthaiweb.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก การให้บริการแก่ สมาชิกผู้สมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
 2. สมาชิกผู้สมัครงาน ยอมรับว่า รายละเอียด resume ที่ส่งบันทึกและเก็บไว้กับ Jobthaiweb.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง หากพบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บไว้กับ Jobthaiweb.com มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในทางใด ๆ Jobthaiweb.com ขอสงวนสิทธิในการย้ายข้อมูล และ/หรือระงับการใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 3. สมาชิกผู้ประกอบการ ยอมรับว่าข้อมูลองค์กร ช่องทางการติดต่อ และ ตำแหน่งงานที่ลงประกาศรับ มีความถุกต้อง ชัดเจน และ ถูกกฏหมาย หากพบว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกและเก็บไว้กับ Jobthaiweb.com มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในทางใด ๆ Jobthaiweb.com ขอสงวนสิทธิในการย้ายข้อมูล และ/หรือระงับการใช้บริการโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 4. สมาชิกผู้ประกอบการ ยอมรับว่า ไม่ได้นำ การโฆษณา ขององค์กรอื่น มาแอบอ้างในการรับพนักงานเข้าทำงาน หากพบเห็นจะยกเลิกการให้บริการทันที และ ไม่คืนเงินค่าใช้จ่าย หรือ ค่าโฆษณาใด (ถ้ามี) ทั้งสิ้น
 5. resume ใด ๆ ที่ สมาชิกผู้สมัครงาน ได้ส่งให้แก่ Jobthaiweb.com หากมี ชื่อหรือภาพ ใด ๆ ของ บุคคลใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือ สำเนาเอกสารใดที่จะพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น สมาชิกผู้สมัครงาน ยอมรับว่ามีสิทธิที่จะใช้หรือนำมาประกอบ resume โดยชัดแจ้ง ในการนี้ Jobthaiweb.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำชื่อหรือภาพ ดังกล่าวข้างต้นมาใช้
 6. ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ ที่สมาชิก ผู้สมัครงาน ได้ส่งให้แก่ Jobthaiweb.com สมาชิกผู้สมัครงาน อนุญาตส่งต่อให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน หรือหางาน หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้
 7. Jobthaiweb.com อาจปฏิเสธ ถอดถอน หรือแก้ไข ข้อมูล หรือ ใบสมัคร ของ ผู้สนใจสมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ ที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี มีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ อื่นใดอันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย
 8. สมาชิกผู้สมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ เข้าใจและยอมรับว่า Jobthaiweb.com จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ของ Jobthaiweb.com ใดๆทั้งสิ้น

3. ความรับผิด

Jobthaiweb.com จะไม่รับผิดชอบทั้งในทางสัญญาและ/หรือละเมิดในกรณีดังต่อไปนี้
 1. การสูญหายของ รูปภาพ อาร์ตเวิค สำเนา ข้อมูล resume หรืออื่นใดที่ สมาชิกผู้สมัครงาน และ สมาชิกผู้ประกอบการ ให้ไว้แก่ Jobthaiweb.com
 2. ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในการใช้บริการ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ ของ สมาชิกผู้สมัครงาน / สมาชิกผู้ประกอบการ หรือจากบุคคลภายนอก
 3. การแอบอ้างโดยบุคคลอื่น โดยการคัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนา ปรุงแต่ง ดัดแปลง ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยบุคคลนั้นมิได้เกี่ยวข้องกับ Jobthaiweb.com
 4. สมาชิกผู้ประกอบการ ที่มีลักษณะเป็นบริษัทจัดหางาน หรือ บริษัทที่รับงานจัดหาคนเข้าทำงานให้กับบุคคลภายนอก Jobthaiweb.com จะไม่รับผิดเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่าง สมาชิกผู้ประกอบการ กับ บุคคลภายนอก ทั้งสิ้น

4. การเลิกสัญญา

Jobthaiweb.com และ สมาชิกผู้สมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ สามารถบอกเลิกสัญญาหรือเงื่อนไขนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวโดยทำเป็นเป็นหนังสือต่อกัน สมาชิกผู้สมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดหากเกิดการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของ สมาชิกผู้สมัครงาน/สมาชิกผู้ประกอบการ

5. กฎหมายที่ใช้

ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน