เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

สมัครงาน กดที่นี่

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2567 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ( ปิดรับสมัคร 5 กรกฎาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เงินเดือน : - บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวน : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 22-06-2024

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ( ปิดรับสมัคร 9 กรกฎาคม 2567 )
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 448 หมู่ 9 ชุมชนนาอ้อย ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ : 0-4273-2688 เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลงวันที่ 21-06-2024

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคถลาง ( ปิดรับสมัคร 8 กรกฎาคม 2567 )
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคถลาง เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลงวันที่ 21-06-2024

4. กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวส.) ( ปิดรับสมัคร 5 กรกฎาคม 2567 )
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวส.) เงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ช่วยปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและการจัดส่งหนังสือเอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ เอกสารการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ และร่างหนังสือดต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมวิชาการเกษตร

ลงวันที่ 21-06-2024


5. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ( ปิดรับสมัคร 8 กรกฎาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) เงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 21-06-2024

6. กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นิติกรปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2567 )
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ เงินเดือน : 16,500 - 18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 10 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ด้านการปฏิบัติการ (1) เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางรา .. อ่านต่อ
กรมการปกครอง

ลงวันที่ 21-06-2024

7. กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2567 )
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 90 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัดซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ด้านการปฏิบัติการ (1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่ .. อ่านต่อ
กรมการปกครอง

ลงวันที่ 21-06-2024

8. กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2567 )
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ด้านการปฏิบัติการ (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน (2) ป .. อ่านต่อ
กรมการปกครอง

ลงวันที่ 21-06-2024

9. กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2567 )
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ด้านการปฏิบัติการ (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนด .. อ่านต่อ
กรมการปกครอง

ลงวันที่ 21-06-2024

10. กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ( ปิดรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2567 )
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน เงินเดือน : 12,650 – 13,920 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 50 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวส. - อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้ .. อ่านต่อ
กรมการปกครอง

ลงวันที่ 21-06-2024

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.046799898147583