งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 1
โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ(โรงพยาบาลบ้านหมี่) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. ทางเวชระเบียน เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษ
งานราชการ 2
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคลฯ ( ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ) อัตราเงินเดือน : 11,280-19,500 บาท ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพา
งานราชการ 3
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) ( ตั้ืงแต่วันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2559 ) กรมสรรพสามิต
ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา
งานราชการ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์   ( ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2559 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการสัตวแพทย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ
งานราชการ 5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา ( บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ,เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.การบัญชี บริหารธุ
งานราชการ 6
โรงพยาบาลแกลง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคลาฯ ( ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข(โรงพยาบาลแกลง) อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับก


งานราชการ 7
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ  ( ตั้งแต่ 12 - 19 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี) อัตราเงินเดือน : 13,800-18,000 บาท ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.,ปริญ
งานราชการ 8
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2559 ) กรมสรรพสามิต
ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ปวช, ปวส,ปวท, อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะส
งานราชการ 9
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัต
งานราชการ 10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ( ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ