เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

สมัครงาน กดที่นี่

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2567 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

1. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( ปิดรับสมัคร 8 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : - - สมรรถนะ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 24-07-2024

2. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี) ( ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี) เงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ - สมรรถนะ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 24-07-2024

3. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี) ( ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี) เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : - - สมรรถนะ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 24-07-2024

4. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม 2567 )
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ได้แก่ - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบ .. อ่านต่อ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลงวันที่ 24-07-2024


5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการพาณิชย์/นักจัดการงานทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์)/นักวิชาการเงินและบัญชี/นิติกร ( ปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2567 )
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์/นักจัดการงานทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์)/นักวิชาการเงินและบัญชี/นิติกร เงินเดือน : 18,000.00 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ : ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์) : ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี : ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่ง นิติกร : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพาณิชย์การค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์) : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน ภายใต .. อ่านต่อ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลงวันที่ 24-07-2024

6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ( ปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม 2567 )
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี - ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี - ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ .. อ่านต่อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลงวันที่ 24-07-2024

7. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม 2567 )
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เงินเดือน : 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1)ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ (2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชก .. อ่านต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลงวันที่ 24-07-2024

8. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ( ปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม 2567 )
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เงินเดือน : 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ด้านการปฏิบัติการ (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ (2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เพื่อให้เป็นไปตาม 1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 3) กฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื .. อ่านต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลงวันที่ 24-07-2024

9. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ( ปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เงินเดือน : 16,500 - 18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 9 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 24-07-2024

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ( ปิดรับสมัคร 2 สิงหาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เงินเดือน : 16,500 - 18,150 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 24-07-2024

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.062401056289673