กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รับอาสา (บัดนี้-3 ก.ค.51)

ประกาศรับสมัคร
1 กรกฏาคม 2551
รายละเอียด
กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และปฏิบัติภารกิจในหมวดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยบังคับการและบริการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

- มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร

- มีสัญชาติไทย มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถม ศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่า

- มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

- มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด

- ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

- ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น

- เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญ

สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

- ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- บัตรประจำตัวปาะชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

- ใบรับรองแพทย์

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 ซม.จำนวน 3 รูป

- หลักฐานทางทหารพร้อมสำเนา จำนวน 1 รูป

- หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสมัครสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ กองกำลังพล ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดง ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และศาลากลางจังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

อายุ (ปี) เพศ ดันพื้น ลุกนั่ง วิ่ง 2 กม./นาที/วินาที

ครั้ง/2 นาที ครั้ง/2 นาที หรือเดิน กม./นาที/วินาที

37-41 ชาย 22 25 13 23.50

หญิง 8 25 15.15 25.10

32-36 ชาย 23 28 12.25 23.30

หญิง 9 25 14.25 24.50

27-31 ชาย 28 32 11.55 23.10

หญิง 10 30 13.55 24.30

22-26 ชาย 30 37 11.25 22.50

หญิง 11 35 13.25 24.10

17-21 ชาย 32 42 11.00 22.30

หญิง 13 40 13.00 23.50

หมายเหตุ การทดสอบภาคปฏิบัติผู้สอบจะต้องผ่านการทดสอบทั้ง 3 สถานี หากไม่ผ่านสถานีใดสถานีจะไม่มีสิทธิสอบข้อเขียน


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :