กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับคัดเลือกเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2552

ประกาศรับสมัคร
14 มกราคม 2552
รายละเอียด
ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 159 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 19 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี/โท

- บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 140 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหาร ประทวน ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518 และระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี

- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

- ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2517-พ.ศ.2534)

- ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2522-พ.ศ.2534) ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี/โท หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20

- ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.20

- มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

- นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นำมาให้ในวันรายงานตัวรอบสุดท้าย)

- ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

การสมัครสอบ

- เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก/ใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-15.30 น. ในราคาฉบับละ 60 บาท ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กองบังคับการกองบินทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน (เว้นวันหยุดราชการ) และที่หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2552

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ที่หอประชุม โรงเรียนนายเรืออากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2552 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

- สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหลักฐาน ใช้เฉพาะสำเนาเท่านั้น และธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินจำนวน 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ 50 บาท โดยสั่งจ่าย ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ กองข้อมูลกำลังพล ตู้ ปณ.11 ปณฝ.กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552 (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2552 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์ เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTBonline หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2552 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน KTB online หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552-10 มีนาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบให้แล้วเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก พร้อมยื่นใบสมัครได้ตามวัน เวลาที่กำหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศโทร. 0-2534-8587-91 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.rtaf.mi.th หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1. จำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบและใบสมัครวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.-ศุกร์ที่ 27 ก.พ.52 เวลา 08.30-15.30 น. สถานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร 1011) บก.กองบิน และ ร.ร.การบิน

2. วันรับสมัคร (สมัครทางไปรษณีย์) ส.ประทวน วันจันทร์ที่ 2 ก.พ.-ศุกร์ที่ 27 ก.พ. 52 สถานที่ตามข้อ 5.2.2 (ทางไปรษณีย์) (สมัครทางอินเตอร์เน็ต) วันจันทร์ที่ 2 ก.พ.-จันทร์ที่ 9 มี.ค. 52 ตามข้อ 5.2.3 (ทางอินเตอร์เน็ต)

3. วันรับสมัคร (สมัครด้วยตนเอง) ส.ประทวน วันจันทร์ที่ 2 มี.ค.-อาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 52 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.30 น. สถานที่หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ 4. สอบภาควิชาการ ส.ประทวน วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 52 เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) และ ม.รังสิต

5. ประกาศผลสอบรอบแรก รายงานตัว รับเอกสาร สอบรอบสอง ส.ประทวน วันพฤหัส 16 เม.ย.-จันทร์ที่ 20 เม.ย. 52 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, บก.กองบิน และ ร.ร.กองบิน รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ (อาคาร 1011)

6. ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ส. ประทวน วันอังคารที่ 21 เม.ย. 52 เวลา 08.00-16.00 น. หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ อาคารเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ

7. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ส.ประทวน วันพุธที่ 22 เม.ย.-ศุกร์ที่ 24 เม.ย. 52 เวลา 08.00-15.30 น. สถานที่อาคารกองพลศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ หรืออาคารทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทอ.

8. ทดสอบภาคปฏิบัติ ส.ประทวน วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 52 เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่หัวหน้าสายวิทยาการ เป็นผู้กำหนด และแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

9. สอบสัมภาษณ์ ส.ประทวน วันอังคารที่ 28 เม.ย.-ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 52 เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่หอสมุดกองทัพอากาศ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

10. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย รายงานตัว ส.ประทวน วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค.-จันทร์ที่ 18 พ.ค.52 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, บก. กองบิน และ ร.ร.การบิน รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร 1011)

11. ตรวจร่างกาย ส.ประทวน แจ้งให้ทราบภายหลัง สถานที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่เปิดรับสมัคร

1. เสมียนการเงิน สังกัดส่วนกลาง กทม. 5 อัตรา พอ.ฯ ร.ร.การบิน, 1 อัตรา คปอ.ฯ พิษณุโลก, 1 อัตรา บน.56ฯ สงขลา เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี การเงิน

2. เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 2 อัตรา

- วุฒิ ปวช ทางการบัญชี การเงิน

3. เจ้าหน้าที่โครงการและงบประมาณ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี การเงิน

4. เสมียนงบประมาณ เจ้าหน้าที่สถิติ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 6 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี การเงิน

5. พลขับรถส่วนกลาง กทม. 8 อัตรา, คปอ.สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา, บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา, บน.7ฯ 3 อัตรา, ร.ร.การบินฯ นครปฐม 1 อัตรา เพศชาย

- อายุ 18-25 ปี

- วุฒิ ปวช.ทางช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.ไม่เป็นผู้ที่สายตาบอดสี

6. เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 5 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

- ไม่เป็นผู้ที่สายตาบอดสี

7. เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางคอมพิวเตอร์

8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางคอมพิวเตอร์

9. ช่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ไฟฟ้า สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา ช่างไฟฟ้า สังกัด คปอ.ฯ อุดม 1 อัตรา ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สังกัด บน.1ฯ นครราชสีมา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ช่างโยธา

- วุฒิ ปวช.ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

10. สูทกรรม สังกัด บน.1ฯ นครราชสีมา บน.2ฯ 1 อัตรา ลพบุรี อัตรา บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

- วุฒิ ปวช. ทางคหกรรม

11. เจ้าหน้าที่แปลความภาพถ่าย สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา ช่างถ่ายรูปทางอากาศ บน.1ฯ นครราชสีมา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป บน.4ฯ นครสวรรค์ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การภาพ บน.5ฯ ประจวบ 1 อัตรา ช่างถ่ายรูป บน.21ฯ อุบลฯ บน.41ฯ เชียงใหม่ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ปวช.ทางการถ่ายภาพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือ วุฒิ ปวช.สาขาวิชาศิลปกรรม (สาขางานการออกแบบ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิค เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เทคโนโลยี ศิลปกรรม)

12. เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา บน.7ฯ สุราษฎร์ 1 อัตรา บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

13. เจ้าหน้าที่กำลังพล ส่วนกลาง กทม. 7 อัตรา บน.2ฯ 1 อัตรา บน.4ฯ นครสวรรค์บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา บน.46ฯ 1 อัตรา พิษณุโลก 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

14. เจ้าหน้าที่ข่าว สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การข่าว บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่เป้าหมาย (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

15. เจ้าหน้าที่ภาษา สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถ ใช้ภาษาเขมรได้

16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ สังกัดส่วนกลาง กทม. 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ขนส่ง บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

17. เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

18. เจ้าหน้าที่ตรวจพัสดุ สังกัดส่วนกลาง กทม. 16 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ ชอ.ฯ ลพบุรี 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ บน.1ฯ นครราชสีมา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง บน.2 ฯ ลพบุรี 2 อัตรา บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

19. ครูฝึก สังกัดส่วนกลาง กทม. 1 เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 (พลศึกษา การกีฬา)

20. เสมียน สังกัดส่วนกลาง กทม. 5 อัตรา บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา บน.41ฯ เชียงใหม่ 3 อัตรา บน.56ฯ สงขลา 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

21. เสมียน สังกัดส่วนกลาง กทม. 21 อัตรา สพ.ทอ.ฯ ลพบุรี 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

22. เจ้าหน้าที่บำรุงเลี้ยง สังกัดส่วนกลาง กทม. 2 อัตรา เจ้าหน้าที่พลาธิการ บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สูทรกรรม บน.56ฯ สงขลา 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว

เงื่อนไข ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี

ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่เปิดรับสมัครสอบ

1. อาจารย์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์

2. นายทหารพระธรรมนูญ สังกัด ร.ร.การบินฯ นครปฐม เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

3. นายทหารบัญชี สังกัด บน.5ฯ ประจวบฯ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

4. นายทหารกิจการพลเรือนสังกัดส่วนกลาง กทม. 1 อัตรา, บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา, บน.41ฯ เชียงใหม่ 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

5. นายทหารการศึกษา สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา

6. นายทหารผลิตและรายงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

7. ผู้ช่วยนายทหารกรรมวิธีข้อมูล สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

8. ผู้ช่วยนายทหารข่าว สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

9. บรรณารักษ์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์

10. อนุศาสนจารย์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี เปรียญธรรม 9 ประโยค ปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต หรือศาสนศาสตรบัณฑิตจากมหา วิทยาลัยสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา

11. นักวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีทางชีววิทยา เคมี ชีวเคมี เคมีเทคนิค

12. นายทหารสันทัดงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

13. นายทหารสันทัดงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค

14. นายทหารบริการโลหิต สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์

15. นายทหารกายภาพบำบัด สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด

เงื่อนไข ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตาม ที่กำหนดถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :