งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับคัดเลือกเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2552

ประกาศรับสมัคร :  14 มกราคม 2552
รายละเอียด :   ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 159 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

- บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 19 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี/โท

- บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 140 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหาร ประทวน ซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518 และระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี

- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

- ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2517-พ.ศ.2534)

- ผู้สมัครสอบตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2522-พ.ศ.2534) ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี/โท หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20

- ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.20

- มีคุณลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ครบถ้วน และตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

- นายทหารประทวน ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (นำมาให้ในวันรายงานตัวรอบสุดท้าย)

- ข้าราชการอื่นที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยบรรจุให้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

การสมัครสอบ

- เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก/ใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-15.30 น. ในราคาฉบับละ 60 บาท ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) กองบังคับการกองบินทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน (เว้นวันหยุดราชการ) และที่หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2552

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ที่หอประชุม โรงเรียนนายเรืออากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2552 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

- สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมส่งหลักฐาน ใช้เฉพาะสำเนาเท่านั้น และธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินจำนวน 300 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าบริการทางไปรษณีย์ 50 บาท โดยสั่งจ่าย ปณฝ.กองทัพอากาศ 10213 ในนาม นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ กองข้อมูลกำลังพล ตู้ ปณ.11 ปณฝ.กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 2-27 กุมภาพันธ์ 2552 (ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2552 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์ เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTBonline หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2552 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 280 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระเงินทางระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน KTB online หรือชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552-10 มีนาคม 2552 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ออกรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบให้แล้วเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือก พร้อมยื่นใบสมัครได้ตามวัน เวลาที่กำหนด กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศโทร. 0-2534-8587-91 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.rtaf.mi.th หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1. จำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบและใบสมัครวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.-ศุกร์ที่ 27 ก.พ.52 เวลา 08.30-15.30 น. สถานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร 1011) บก.กองบิน และ ร.ร.การบิน

2. วันรับสมัคร (สมัครทางไปรษณีย์) ส.ประทวน วันจันทร์ที่ 2 ก.พ.-ศุกร์ที่ 27 ก.พ. 52 สถานที่ตามข้อ 5.2.2 (ทางไปรษณีย์) (สมัครทางอินเตอร์เน็ต) วันจันทร์ที่ 2 ก.พ.-จันทร์ที่ 9 มี.ค. 52 ตามข้อ 5.2.3 (ทางอินเตอร์เน็ต)

3. วันรับสมัคร (สมัครด้วยตนเอง) ส.ประทวน วันจันทร์ที่ 2 มี.ค.-อาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 52 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-15.30 น. สถานที่หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ 4. สอบภาควิชาการ ส.ประทวน วันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 52 เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) และ ม.รังสิต

5. ประกาศผลสอบรอบแรก รายงานตัว รับเอกสาร สอบรอบสอง ส.ประทวน วันพฤหัส 16 เม.ย.-จันทร์ที่ 20 เม.ย. 52 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, บก.กองบิน และ ร.ร.กองบิน รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ (อาคาร 1011)

6. ทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย ส. ประทวน วันอังคารที่ 21 เม.ย. 52 เวลา 08.00-16.00 น. หอประชุมโรงเรียนนายเรืออากาศ อาคารเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ

7. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ส.ประทวน วันพุธที่ 22 เม.ย.-ศุกร์ที่ 24 เม.ย. 52 เวลา 08.00-15.30 น. สถานที่อาคารกองพลศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ หรืออาคารทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทอ.

8. ทดสอบภาคปฏิบัติ ส.ประทวน วันจันทร์ที่ 27 เม.ย. 52 เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่หัวหน้าสายวิทยาการ เป็นผู้กำหนด และแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัวรอบแรก

9. สอบสัมภาษณ์ ส.ประทวน วันอังคารที่ 28 เม.ย.-ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 52 เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่หอสมุดกองทัพอากาศ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

10. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย รายงานตัว ส.ประทวน วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค.-จันทร์ที่ 18 พ.ค.52 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, บก. กองบิน และ ร.ร.การบิน รายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร 1011)

11. ตรวจร่างกาย ส.ประทวน แจ้งให้ทราบภายหลัง สถานที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตำแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรที่เปิดรับสมัคร

1. เสมียนการเงิน สังกัดส่วนกลาง กทม. 5 อัตรา พอ.ฯ ร.ร.การบิน, 1 อัตรา คปอ.ฯ พิษณุโลก, 1 อัตรา บน.56ฯ สงขลา เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี การเงิน

2. เจ้าหน้าที่รายงานการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 2 อัตรา

- วุฒิ ปวช ทางการบัญชี การเงิน

3. เจ้าหน้าที่โครงการและงบประมาณ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี การเงิน

4. เสมียนงบประมาณ เจ้าหน้าที่สถิติ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 6 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางการบัญชี การเงิน

5. พลขับรถส่วนกลาง กทม. 8 อัตรา, คปอ.สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา, บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา, บน.7ฯ 3 อัตรา, ร.ร.การบินฯ นครปฐม 1 อัตรา เพศชาย

- อายุ 18-25 ปี

- วุฒิ ปวช.ทางช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.ไม่เป็นผู้ที่สายตาบอดสี

6. เจ้าหน้าที่เครื่องทุ่นแรง สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 5 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

- ไม่เป็นผู้ที่สายตาบอดสี

7. เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางคอมพิวเตอร์

8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ปวช.ทางคอมพิวเตอร์

9. ช่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ไฟฟ้า สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา ช่างไฟฟ้า สังกัด คปอ.ฯ อุดม 1 อัตรา ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สังกัด บน.1ฯ นครราชสีมา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ช่างโยธา

- วุฒิ ปวช.ทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

10. สูทกรรม สังกัด บน.1ฯ นครราชสีมา บน.2ฯ 1 อัตรา ลพบุรี อัตรา บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

- วุฒิ ปวช. ทางคหกรรม

11. เจ้าหน้าที่แปลความภาพถ่าย สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา ช่างถ่ายรูปทางอากาศ บน.1ฯ นครราชสีมา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป บน.4ฯ นครสวรรค์ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การภาพ บน.5ฯ ประจวบ 1 อัตรา ช่างถ่ายรูป บน.21ฯ อุบลฯ บน.41ฯ เชียงใหม่ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ปวช.ทางการถ่ายภาพ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ การถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือ วุฒิ ปวช.สาขาวิชาศิลปกรรม (สาขางานการออกแบบ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิค เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เทคโนโลยี ศิลปกรรม)

12. เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา บน.7ฯ สุราษฎร์ 1 อัตรา บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

13. เจ้าหน้าที่กำลังพล ส่วนกลาง กทม. 7 อัตรา บน.2ฯ 1 อัตรา บน.4ฯ นครสวรรค์บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา บน.46ฯ 1 อัตรา พิษณุโลก 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

14. เจ้าหน้าที่ข่าว สังกัดส่วนกลาง กทม. 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การข่าว บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่เป้าหมาย (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

15. เจ้าหน้าที่ภาษา สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถ ใช้ภาษาเขมรได้

16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ สังกัดส่วนกลาง กทม. 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ขนส่ง บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

17. เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

18. เจ้าหน้าที่ตรวจพัสดุ สังกัดส่วนกลาง กทม. 16 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ ชอ.ฯ ลพบุรี 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ บน.1ฯ นครราชสีมา 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง บน.2 ฯ ลพบุรี 2 อัตรา บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา (เพศชาย)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

19. ครูฝึก สังกัดส่วนกลาง กทม. 1 เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 (พลศึกษา การกีฬา)

20. เสมียน สังกัดส่วนกลาง กทม. 5 อัตรา บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา บน.21ฯ อุบลฯ 1 อัตรา บน.41ฯ เชียงใหม่ 3 อัตรา บน.56ฯ สงขลา 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

21. เสมียน สังกัดส่วนกลาง กทม. 21 อัตรา สพ.ทอ.ฯ ลพบุรี 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

- วุฒิ ม.6 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

22. เจ้าหน้าที่บำรุงเลี้ยง สังกัดส่วนกลาง กทม. 2 อัตรา เจ้าหน้าที่พลาธิการ บน.7ฯ สุราษฎร์ฯ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สูทรกรรม บน.56ฯ สงขลา 1 อัตรา

- วุฒิ ม.6 ผ่านการรับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว

เงื่อนไข ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตามที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิเข้ารับราชการทุกกรณี

ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่เปิดรับสมัครสอบ

1. อาจารย์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์

2. นายทหารพระธรรมนูญ สังกัด ร.ร.การบินฯ นครปฐม เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

3. นายทหารบัญชี สังกัด บน.5ฯ ประจวบฯ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

4. นายทหารกิจการพลเรือนสังกัดส่วนกลาง กทม. 1 อัตรา, บน.5ฯ ประจวบฯ 1 อัตรา, บน.41ฯ เชียงใหม่ 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

- วุฒิปริญญาตรี ทางการสื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

5. นายทหารการศึกษา สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา

6. นายทหารผลิตและรายงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

7. ผู้ช่วยนายทหารกรรมวิธีข้อมูล สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

8. ผู้ช่วยนายทหารข่าว สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

9. บรรณารักษ์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์

10. อนุศาสนจารย์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี เปรียญธรรม 9 ประโยค ปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต หรือศาสนศาสตรบัณฑิตจากมหา วิทยาลัยสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา

11. นักวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีทางชีววิทยา เคมี ชีวเคมี เคมีเทคนิค

12. นายทหารสันทัดงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน

13. นายทหารสันทัดงาน สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค

14. นายทหารบริการโลหิต สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์

15. นายทหารกายภาพบำบัด สังกัดส่วนกลาง กทม. เพศชาย/หญิง 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด

เงื่อนไข ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือก ยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการทั้งในสถานที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด หากผู้สมัครไม่พึงประสงค์เข้ารับราชการตาม ที่กำหนดถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
เว็บไซต์ : http://www.rtaf.mi.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194