สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับครุและบุคลากร ( 23 กุมภาพันธ์ 2552 - 1 มีนาคม 2552 )

ประกาศรับสมัคร
21 กุมภาพันธ์ 2552
รายละเอียด
อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจะดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชาเอก ดังนี้

1. ทั่วไป 2. การศึกษาพิเศษ 3. การเงินและการบัญชี 4. กายภาพบำบัด 5. กิจกรรมบำบัด 6. คณิตศาสตร์ 7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8. ชีววิทยา 9. เคมี 10. ฟิสิกส์ 11. คอมพิวเตอร์ 12. สังคมศึกษา 13. ภาษาไทย 14. ภาษาอังกฤษ 15. ประถมศึกษา 16. ปฐมวัย 17. พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 18. สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 19. นาฏศิลป์ 20. ดนตรีศึกษา 21. ศิลปศึกษา 22. อุตสาหกรรมศิลป์ 23. เกษตร 24. คหกรรม 25. บรรณารักษ์ 26. จิตวิทยาและการแนะแนว 27. ช่างทองหลวง 28. การวัดผลและประเมิน ผล 29. เทคโนโลยีการศึกษา 30. ธุรกิจศึกษา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติหรือกรมสามัญศึกษาเดิม และ

2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และ

2.4 ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานในอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างชั่วคราว หรือค่าตอบแทนจากงบบุคลากร และ/หรืองบดำเนินงาน ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้

2.4.1 สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในพื้นที่ทั่วไป มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ นับรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย

2.4.2 สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในพื้นที่พิเศษ มีที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ นับรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย

สนใจขอและรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาอาชีพที่เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประจำกลุ่มสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม 1-6 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้

กลุ่ม 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

กลุ่ม 2 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

กลุ่ม 3 (1) สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

(2) สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

กลุ่ม 4 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

กลุ่ม 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

กลุ่ม 6 (1) สถานศึกษาในพื้นที่ทั่วไป โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

(2) สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แบบประเมินภูมิหลัง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานได้ทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ http://special.obec.go.th สำหรับใบสมัครและแบบรับรองประวัติการปฏิบัติงานให้ใช้กระดาษสีฟ้า ชนิด 150 แกรม ขนาด A4

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ตั้งแต่ข้อ 1-5 ให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

1. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิ

4. ทะเบียนบ้าน

5. บัตรประจำตัวประชาชน

6. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 3 เดือน โดยรับรองว่าไม่เป็น 5 โรค ดังต่อไปนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง นับตั้งแต่วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัคร

8. แบบรับรองประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดแนบท้ายใบสมัคร ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน

9. แบบประเมินภูมิหลัง พร้อมเอกสารหลักฐานเรียงตามลำดับหัวข้อรายการประเมินไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 1 เล่ม

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมเอกสารหลักฐานเรียงตามลำดับหัวข้อการประเมินไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 1 เล่ม

11. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รายละเอียดตำแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ขั้น 7,940 บาท ตามสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม 1-6 จำแนกตามรายกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอบ ดังต่อไปนี้ กลุ่ม 1 บรรจุรวม 33 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 2 อัตรา วิชาเอกช่างทองหลวง 1 อัตรา รวม 7 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 5 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 2 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา รวม 11 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 3 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 4 อัตรา วิชาเอกการเงินและการบัญชี 4 อัตรา วิชาเอกกายภาพบำบัด 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา รวม 15 อัตรา กลุ่ม 2 บรรจุรวม 43 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 2 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยา ศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา รวม 10 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 6 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 2 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วิชาเอกธุรกิจศึกษา 1 อัตรา รวม 11 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 14 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 4 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา รวม 22 อัตรา กลุ่ม 3 (1) บรรจุรวม 31 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา วิชาเอกช่างทองหลวง 1 อัตรา วิชาเอกธุรกิจศึกษา 1 อัตรา รวม 9 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิชาเอกสุขศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา รวม 7 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 3 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 2 อัตรา วิชาเอกกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา รวม 15 อัตรา กลุ่ม 3 (2) บรรจุรวม 28 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกเคมี 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 2 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา รวม 7 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา รวม 7 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 2 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 2 อัตรา วิชาเอกเคมี 2 อัตรา วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วิชาเอกสุขศึกษา/วิทยา ศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา วิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา รวม 14 อัตรา กลุ่ม 4 บรรจุรวม 41 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกเคมี 1 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกช่างทองหลวง 3 อัตรา รวม 13 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วิชาเอกสุขศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา รวม 9 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 14 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 4 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 1 อัตรา รวม 19 อัตรา กลุ่ม 5 บรรจุรวม 47 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิชาเอกฟิสิกส์ 2 อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 5 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 2 อัตรา วิชาเอกสุขศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา วิชาเอกดนตรีศึกษา 2 อัตรา วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา วิชาเอกคหกรรม 2 อัตรา วิชาเอกช่างทองหลวง 1 อัตรา วิชาเอกธุรกิจศึกษา 2 อัตรา รวม 30 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 3 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 5 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา รวม 9 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 4 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิชาเอกธุรกิจศึกษา 1 อัตรา รวม 8 อัตรา กลุ่ม 6 (1) บรรจุรวม 37 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 1 อัตรา วิชาเอกเคมี 2 อัตรา วิชาเอกฟิสิกส์ 2 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 2 อัตรา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา รวม 16 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 3 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกเกษตร 2 อัตรา รวม 8 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 6 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 3 อัตรา วิชาเอกกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกสุขศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 อัตรา รวม 13 อัตรา กลุ่ม 6 (2) บรรจุรวม 38 อัตรา

- สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 18 อัตรา วิชาเอกเคมี 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา วิชาเอกพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา วิชาเอกการวัดผลและประเมินผล 1 อัตรา วิชาเอกธุรกิจศึกษา 1 อัตรา รวม 26 อัตรา

- สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดสอบวิชาเอกทั่วไป 7 อัตรา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 2 อัตรา วิชาเอกการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา รวม 12 อัตรา รายละเอียดการใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 1 ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

3. โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

5. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

6. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

7. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

8. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

9. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

10. โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

11. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

12. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

13. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

14. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

15. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

17. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

18. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

20. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

21. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

22. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทร สงคราม

23. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา

24. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 2 ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท

3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด

5. โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

6. โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล

7. โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

8. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

9. โรงเรียนระยองปัญญานุกูล

10. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

11. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

12. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

13. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

14. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท

15. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

17. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัด ชลบุรี

18. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

20. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด

21. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

22. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว

23. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

24. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครนายก

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 3 (1) ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น

5. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

6. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

7. โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

8. โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

9. โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

10. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

12. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

13. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

14. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

15. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร

17. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

18. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัด นครราชสีมา

20. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 3 (2) ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบล ราชธานี

4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรี สะเกษ

6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

7. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

8. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

9. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

10. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัด อุบลราชธานี

12. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม

13. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

14. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

15. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร

16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

17. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

18. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 4 ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์

3. โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน

5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

6. โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

7. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

8. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

9. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

10. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

11. โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

12. โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

13. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี

14. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

15. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

17. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

18. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

20. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

21. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

22. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

23. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 5 ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่

4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่

5. โรงเรียนสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย

6. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

9. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13. โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

14. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

15. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

16. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

17. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

18. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

20. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

21. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

22. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

23. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 6 (1) ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่

8. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง

9. โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

10. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

11. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

12. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

13. โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

14. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

15. โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

16. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร

17. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรี ธรรมราช

18. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

19. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

20. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

21. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต

22. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่

23. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา

24. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ กลุ่ม 6 (2) ใช้สำหรับบรรจุในตำแหน่งว่างของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส

3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา

8. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

9. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี

10. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล

11. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :