หางาน สังคมสงเคราะห์/มูลนิธิ/พัฒนาชุมชน/คนพิการ

บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด

1. รับสมัครงาน คนดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุเพศชาย ที่มีอาการอัลไซเมอร์ อยู่เป็นเพื่อน 24 ชั่วโมง จัดยา พาอาบน้ำ ออกกำลังกาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิง
- อายุ 40-50 ปี
- เงินเดือน : 15,000
บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
กรุงเทพมหานคร 7 ชั่วโมง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

3. หัวหน้างานคุณภาพบริการ
1. กำกับดูแล ควบคุมคุณภาพการให้บริการ และควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของคลินิก ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพการให้บริการของคลินิกฯ ให
- วุฒิการศึกษา - ป. ตรี
- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

4. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ด่วนที่สุดด่วนมาก !
1.จัดทำเอกสารทางบัญชีและการเงิน และเอกสารประกอบอื่นของโครงการต่าง ๆ ภายในสมาคม 2.บันทึกรายการบัญชีและการเงิน เข้าระบบฐานข้อมูลบัญชีของสมาคม 3.ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินยืมสำหรับจัดกิจกรรมต่าง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

5. ผู้จัดการสำนักงาน จ.อุบลราชธานี
1. บริหารจัดการแผนงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณและเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 3. กำกับดูแ
- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับดี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
อุบลราชธานี 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการด้านสิทธิและส่งเสริมความเท่าเทียม
1. ดูแลระบบฐานข้อมูลเชิงวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษย์ชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กร พร้อมทั้งคณะทำงานด้านสิทธิมนุษ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาทางสังคมศาสตร์ (สิทธิมนุษยชน นิติศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังค
- ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ มีความเข้าใจและสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมใน
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างของสมาคม
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

7. เจ้าหน้าที่กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
1. ดูแลรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสร้างกิจกรรมและการลงชุมชน อาทิการให้ความรู้ การส่งเสริมและการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษย์ชนและส่งเสริมความเท่าเทียมในชุมชนความลากหลายทางเพศ
- ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, พัฒนาสังคม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

8. เจ้าหน้าที่กิจกรรม จ.กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานภาคสนามเชิงรุก ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อนำพากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีทักษะด้านงานชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับ
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างของสมาคม
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

9. หัวหน้างานกิจกรรม จ.กรุงเทพฯ
1. ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณและแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินงานในพื้นที่ได้ตามเป้าหมายและมี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างของสมาคม
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

10. ผู้จัดการงานด้านสิทธิมนุษยชน
1.บริหารจัดการแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม ควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมความเท่าเทียม 2.จัดทำข้อมูลวิชาการให้กับคณะทำงานด้านสิทธิมุษ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ อาทิ สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสต
- ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
- เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.45240020751953