จังหวัดระยองจังหวัดระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 รวม 41 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร
30 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 รวม 41 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 253 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ได้รับอัตราเงินเดือน 5,760 บาท

1. ช่างโยธา 1 จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศว กรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

6. ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

8. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

9. เจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว

11. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ

ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) ไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

13. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง

14. เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ์

15. ช่างสำรวจ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 อัตราเงินเดือน วุฒิ ปวท. อัตราเงินเดือน 6,470 บาท วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 7,100 บาท

1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

2. นายช่างโยธา 2 จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชย การ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาสตร์

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

6. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

7. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 จำนวน 6 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

8. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2 จำนวน 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือวุฒิ ปวส. ทางการสาธารณสุข โภชนาการ

9. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 จำนวน 6 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ วุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย

10. นายช่างเขียนแบบ 2 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา

11. นายช่างสำรวจ 2 จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

12. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง

13. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท

1. นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

2. นิติกร 3 จำนวน 12 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

3. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

4. นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่ ก.อบต.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลได้

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

6. บุคลากร 3 จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

7. นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

8. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

9. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

10. นักสังคมสงเคราะห์ 3 จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

11. นักวิชาการสุขาภิบาล 3 จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

12. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

13. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจัดสอบ (ใบสอบผ่านต้องไม่หมดอายุในวันที่สมัคร)

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (มุขหลัง) ดูรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดระยอง หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือhttp://www.rayonglocal.go.th

วิธีการยื่นใบสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนด และกรอกบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือชื่อของตัวเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ 2 รูป

- ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.rayonglocal.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.42120099067688