งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 รวม 41 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร :  30 พฤษภาคม 2554
รายละเอียด :   คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 รวม 41 ตำแหน่ง บรรจุครั้งแรก 253 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ได้รับอัตราเงินเดือน 5,760 บาท

1. ช่างโยธา 1 จำนวน 13 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศว กรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

6. ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

8. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

9. เจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว

11. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ

ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) ไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

13. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง

14. เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. คหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ์

15. ช่างสำรวจ ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 อัตราเงินเดือน วุฒิ ปวท. อัตราเงินเดือน 6,470 บาท วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 7,100 บาท

1. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน 18 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

2. นายช่างโยธา 2 จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชย การ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร และธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาสตร์

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

6. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือ ปวท. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

7. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 จำนวน 6 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

8. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2 จำนวน 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือวุฒิ ปวส. ทางการสาธารณสุข โภชนาการ

9. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 จำนวน 6 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ วุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย

10. นายช่างเขียนแบบ 2 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา

11. นายช่างสำรวจ 2 จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

12. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา หรือ ปวส. ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง

13. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 อัตรา เงินเดือน 7,940 บาท

1. นักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 11 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์

2. นิติกร 3 จำนวน 12 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

3. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

4. นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่ ก.อบต.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลได้

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

6. บุคลากร 3 จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ

7. นักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

8. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

9. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

10. นักสังคมสงเคราะห์ 3 จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

11. นักวิชาการสุขาภิบาล 3 จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

12. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสื่อสารมวลชน วารสาร ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

13. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจัดสอบ (ใบสอบผ่านต้องไม่หมดอายุในวันที่สมัคร)

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (มุขหลัง) ดูรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดระยอง หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือhttp://www.rayonglocal.go.th

วิธีการยื่นใบสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน กำหนด และกรอกบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือชื่อของตัวเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ 2 รูป

- ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น
เว็บไซต์ : http://www.rayonglocal.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.031200170516968