มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   ( บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2559 )

ประกาศรับสมัคร
13 ธันวาคม 2559
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการรับสม้ครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เพศหญิง/เพศชาย ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :จัดหางานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
งานสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางสหกิจศึกษา
ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสหกิจศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษา
งานแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ประสานงานการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
ประสานงานการจัดเตรียมที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษา
จัดเตรียมการรับส่งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ
ประสานงานสถานประกอบการเพื่อให้งานปฏิบัติสหกิจศึกษามีคุณภาพรวมทั้ง ดำเนินการนิเทศงาน
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มยุโรป และกลุ่มอาเซียน
การพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษาและแผนการดำเนินงาน
การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศและการหาคุณภาพงานต่างประเทศให้นักศึกษา

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.3743999004364