มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    ( ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
7 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. งานด้านรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของระดับคณะ
๓. การบันทึกข้อมูลผลการประเมินและหลักฐานเอกสารอ้างอิงลงในระบบสารสนเทศ (IQA) และ (CHE QA Online)
๔. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารคณะ
๕. จัดทำเล่มคู่มือประกันคุณภาพ รายงานการศึกษาตนเอง รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน ) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน ) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ( Word , Excel ) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน :

สมรรถนะ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

0.3899998664856