จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ : จังหวัดกาฬสินธุ์


จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานทรัพยากรบุคคล   ( 19 มีนาคม - 23 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
12 มีนาคม 2561
รายละเอียด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet)
(2) ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, Power Point และการใช้ Internet)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรมของจังหวัด
(3) งานการบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) งานการให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
(5) งานการพัฒนาระบบราชการ ด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย งานประสานงาน สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร.
(6) งานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ของ
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด
(7) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มงาน
(8) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(1) งานทางวิชาการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของสำนักงานจังหวัด และของส่วนราชการ
(2) งานการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
(3) งานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี วิเคราะห์งบประมาณ
(4) งานการพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ
(5) การทำทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
(6) งานติดตามลูกหนี้เงินยืมราชการที่ยังไม่ส่งใบสำคัญชดใช้หนี้
(7) งานจัดทำงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
(8) งานการเบิกจ่าย/บันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(9) นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินฝากคลัง เงินประกันสัญญา
(10) งานการช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ บันทึกข้อมูล และบริหารงานทั่วไปของงานการเงินและบัญชี
(11) ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง ทั้ง 2 ตำแหน้ง ตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง 30 กันยายน 2561
วิธีการเลือกสรร :ความรู้ความสามารถ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ การประเมิน ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕๐ คะแนน ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๕๐ คะแนน
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (ปรนัย)

ทักษะ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๕๐ คะแนน
วิธีการประเมิน : ทดสอบการปฏิบัติ

สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : การสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร 4. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จังหวัดกาฬสินธุ์

0.5928008556366